Jazykové památky - Lingua Hungarica - Könnyen magyarul

A TUDÁS KINCS, MELYNEK PÁRJA NINCS
Přejít na obsah
Jazykové památky


Přehled

Přečtěte si krátké shrnutí níže
První písemně zaznamenána maďarská slova se vyskytují v cizojazyčných textech. První taková slova byla zapsána v knize Konstantina VII. De administrando imperio kolem roku 950: Almos, Tarján, Tisza, Maros. V domácích písemnostech se sporadická slova vyskytují od dob Istvána I. Z pozdějších dob se zachovaly souvislé texty a básně. Knihy psané v maďarštině se objevují od 14. století. Ne všechny texty se psaly latinkou, Maďaři používali i tradiční runové písmo. Pomocí něj se můžeme vrátit v čase a pochopit hunské runové nápisy, které dokazují, že je spojení mezi Huny a Maďary (jedná se o tentýž národ), které dokazují nejnovejší studie z Ruska, Mongolska a Číny.

Období maďarského jazyka se tradičně dělí na:

- pramaďarské období (1000 pr.n.l. - 900 n.l.)
- staromaďarské období (900 -1526)
- středomaďarské období (1526 - 1800)
- novomaďarské období (od 1800 až dodnes)

SYMBOLY A NÁPISY Z PRAMAĎARSKÉHO OBDOBÍ

Nápisy a symbolické znaky na jednotlivých archeologických artefaktech, které pocházejí z pramaďarského období a jsou zařazeny jako hunské, nezapadají do oficiální ugrofinské teorie. Maďarská akademie věd je odmítá. Za posledních 25 let se však objevily různé předměty s maďarským (székely) runovým písmem nebo pramaďarskou symbolikou, které přímo čí nepřímo dokazují původ Maďarů přes Avarů, Hunů, Skytů... Jsou i takové teorie, podle kterých Karpatskou kotlinu odpradávna obývali předkové Maďarů / Hunů a v 9. století se jen k nim připojily poslední maďarské kmeny a založily stát.

Mnoho hunských vykopávek se našlo v Mongolsku, Číně a Rusku, které obsahují symboly a ornamenty totožné s maďarskou tradiční symbolikou. Takový artefakt je například hunská koruna z Aluchaideng v Mongolsku, která má spojitost s uherskou Svatou korunou. Svatá koruna podle nejnovějších zjištění pravděpodobně pochází ze 4. století a je vyrobena jako jeden kus oproti oficiální verzi původu a vzniku koruny. Nejen vykopávky ale i staré čínské písemnosti, mongolská lidová literatúra a současný mongolský i čínský jazyk spojuje Maďary, Mongoly a Číňany skrz Huny.

Pro zajímavost uvádím zde 2 artefakty, jeden z doby kamenné a jeden ze starověku.

Soška krávy ze Szentgyörgyvölgy

V roce 1995 objevili v západní části Maďarska 7500 roční vesnici u obce Szentgyörgyvölgy. Mezi artefakty byla i soška krávy z pálené hlíny. Na sošce jsou:
- runové písmeno "S" na každé noze ("S"  /š/ = maďarské slovo "sarok", v překladu roh nebo světová strana); znázorňuje hory světových stran, na  kterých leží obloha,
- runové písmeno "TN" na vulvě ("TN" = "TEN" z kterého pocházejí maďarské slova "tehén, tenyészik", v překladu "krava, rozmnožovat se"); symbolizuje pramatku a plodnost,
- runové písmeno "G" na zádech ("G" = "ÉG" v překladu "nebe"); symbolizuje nebe a bohyni nebe,
- runové písmeno "SZ" na čele  ("SZ" /s/ = symbol krále); symbolizuje panovníka, královskou moc.

Jde a symboliku známou v maďarské lidové a náboženské tradici. Soška krávy je symbolem královské moci, která pochází z nebe, od bohyně nebo pramatky. Indikuje to, že v  Karpatské kotlině žili Maďaři nebo jejich předkové již 6. tisíciletí.

Runový nápis na hunském odznaku z Budapešti

Majitelem odznaku je Géza Varga. Je to bronzová fibula z 3. nebo 4. století n.l. Na odznaku se nacházejí 3 runová písmena a na spodní části symbol hory, který vyjádřili s písmenem "S". Čtyřikrát napsán "S" znázorňuje horu severního pólu a osu Země. Text na odznaku lze číst jako "SZAK", tj. "ÉSZAK" (slovo "sever" v maďarštině). Odznak symbolizuje místo, přes které se duše člověka dostane k bohu na onen svět. Podobné předměty se našly v hunských hrobkách u Nagyszéksós a v maďarských hrobkách v horní oblasti řeky Tisa.
DOCHOVANÉ PÍSEMNOSTI ZE STAROMAĎARSKÉHO OBDOBÍ

SZÓRVÁNYEMLÉKEK – Latinské texty obsahující sporadické maďarské archaismy

A tihanyi apátság alapítólevele (1055)  (Zakládací listina Tichoňského opatství)
A tihanyi apátság birtokösszeírása (1211) -  (Soupis majetku Tichoňského opatství)
Váradi regestrum (1208–1235)
Anonymus: Gesta Hungarorum (1250-1270)


ÁRPÁD-KORI SZÖVEGEMLÉKEK – Písemnosti obsahující souvislé maďarské texty z období Árpádovců
Pray-kódex (1192–1195) – Halotti beszéd és könyörgés (1195) (pohřební modlitba)

Kopie textu

Sermo ſup ſepulchrum. Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. yſa pur eſ chomuv uogmuc. Menyi miloſtben terumteve eleve miv iſemucut adamut. eſ odutta vola neki paradiſumut hazoa. Eſ mend paradiſumben uolov gimilcictul munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge mundoa neki meret nu eneyc. yſa ki nopun emdul oz gimilſtwl. halalnec halalaal holz. Hadlaua choltat terumteve iſtentul. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. eſ evec oz tiluvtgimilſtwl. es oz gimilſben halalut evec. Eſ oz gimilſnek vvl keſeruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec. Horogu vec iſten. eſ veteve wt ez muncaſ vilagbele. eſ levn halalnec eſ poculnec feze. eſ mend w nemenec. Kic ozvc. miv vogmuc. Hog eſ tiv latiatuv ſzumtuchel. iſa eſ num igg ember mulchotia ez vermut. yſa mend ozchuz iarov vogmuc. Wimagguc uromv iſten kegilmet ez lelic ert. hug iorgoſſun w neki. eſ kegiggen, eſ bulſassa mend w bunet.

Eſ vimagguc ſzen achſcin mariat. eſ bovdug michael archangelt. eſ mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Eſ uimagguc ſzent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. eſ ketnie hug ovga mend w bunet. Eſ vimagguc mend ſzentucut. hug legenec neki ſeged uromc ſcine eleut. hug iſten iv uimadſagucmia bulſaſſa w bunet. Eſ zoboducha wt urdung ildetuitvl. eſ pucul kinzotviatwl. eſ vezeſſe wt paradiſu nugulmabeli. eſ oggun neki munhi uruzagbele utot. eſ mend iovben rezet. Eſ keaſſatuc uromchuz charmul. Kirl. Scerelmeſ bratym uimagomuc ez ſcegin ember lilki ert. kit vr ez nopun ez
homuſ vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun teſtet tumetivc. hug ur uvt kegilmehel abraam. yſaac.iacob. kebeleben helhezie. hug birſagnop ivtua mend w ſzentii eſ unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia ilezie wt. Eſ tiv bennetuc. clamate III. K.
Původní znění

Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk. Mënyi milosztben terümtevé elevé miü isëmüköt Ádámot, ës odutta volá neki paradicsumot házoá. Ës mënd paradicsumben valou gyimilcsëktül mondá neki élnië. Hëon tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik: isa, ki napon ëmdöl az gyimilcstűl, halálnak haláláal holsz. Hadlavá holtát terömtevé Istentűl, gye feledevé. Engedé ürdüng intetüinek, ës ëvék az tilvot gyimilcstűl. Ës az gyimilcsben ha-lálut evék. Ës az gyimilcsnek úl keseröü vala-vizë, hugy turkukat migé szakasztja valá. Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek halálut ëvék. Haraguvék Isten ës vetevé űt ez munkás világ belé: ës lëün halálnek ës pukulnek fëszë, ës mënd ű nemének. Kik ozuk? Miü vogymuk. Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: isa, ës nüm igy embër múlhatja ez vermöt, isa mënd azhuz járou vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten këgyilmét ez lélekért, hugy jorgasson ű neki, ës kegyigygyën, ës bulcsássa mënd ű bűnét!
Ës vimádjok szen[t] ahszin Máriát ë boudog Miháël arhangyëlt ës mënd angyëlkot, hugy vimádjanak érëttë! Ës vimádjok szent Pétër urat, kinek adot hatalm oudania ës këtnië, hogy oudja mënd ű bűnét! Ës vimádjok mënd szentököt, hugy lëgyenek neki segéd Uromk szinë eleüt Hugy Isten iü vimádságok miá bulcsássa ű bűnét! Ës szobodohha űt ürdüng ildetüitűl ës pukul kínzatujátúl, ë vezessë űt páradicsum nyugalma belí, ës adjon neki münyi uruszág belé utat ës mënd jouben részët! Ës kíássátuk Uromkhuz hármúl: kyrie eleison!
Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért, kit Úr ez napon ez hamus világ timnücë belől menté, kinek ez napon tëstét tömetjök; hogy Úr űt këgyilméhel Ábraám, Izsák, Jakob kebelében helhezjë; hugy bírságnap jutván mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön jou felől johtatnia íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter: kyrie eleison!

Text v moderní maďarštině

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: biza por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban (kegyelemben) teremté eleve [Úr] mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki Paradicsomot házává. És mind[en] Paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz”. Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög intetének, és evék az[on] tiltottgyümölcstől, és az[on] gyümölcsben halált evék. És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala vize, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék.Haraguvék Isten, és veté őt ez[en] munkás világ[ba] bele: és [az] lőn halálnak és pokolnak fészke, és mind[en] ő nemének. Kik azok? Mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: íme, egy ember sem múl[aszt]hatja ez[en] vermet, íme, mind ahhoz járó[k] vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét ez[en] lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét!
És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind[en] angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek ad[at]ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa ő bűnét! És szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt Paradicsom nyugalmába, és adjon neki Mennyországba utat, és mind[en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: uram irgalmazz!
Szerelmes Barát[a]im! Imádjunk ez[en] szegény ember lelkéért, [a]kit Úr ez[en] napon ez[en] hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei és kiválasztottai között jó felől iktatva élessze őt! És tibennetek. Clamare ut: kyrie eleison!
Leuveni kódex (13. století) – Ómagyar Mária-siralom (koncem 13. století) (maďarská verze básně Planctus ante nescia)
Gyulafehérvári kódex – Gyulafehérvári sorok (14. století) (Řádky z Gyulafehérváru)
Königsbergi töredék és szalagjai (14. století)(Königsbergský fragment a jeho stužky)

Původní znění

Úgy szólánok: Világnok kezdetüitűl
fugva rochtonk
ez nem lött vala, hogy szűz leány
fiot szülhessen
szűz ségnek tükere tisztán marad-
hassun és nékünk
hirünk benne ne lejessen. Tudjuk,
látjuk őz szűz leány-
nak, ki ülében tart csudáltus fiot,
fürisztje, musja
éteti, imleti, úgy hugy anya szi-
lüttét; de ki légyen néki
atyja, ozut nem tudhotjuk. Ez oz
Isten, mint őt esmérjük,
kit szeplő nem illethet; mert ha
Isten ő nüm vol-
na, ő benne bínüt lélhetnéink.
Ámen.
KÓDEXEK –  Kodexy

Birk-kódex (1474)
Bod-kódex (16. století)
Cornides-kódex (1514–1519)
Czech-kódex (1513)
Debreceni kódex (1519)
Domonkos-kódex (1517)
Döbrentei-kódex (1508)
Érdy-kódex (1526)
Festetics-kódex (1492–1494)
Gömöry-kódex (1516)
Guary-kódex (před1508)
Gyöngyösi kódex (16. století)
Horvát-kódex (kolem 1522)
Jordánszky-kódex (1516, 1519)
Jókai-kódex (kolem 1440)
Kazinczy-kódex (1526-1544)
Keszthelyi kódex (1522)
Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról (1521)
Krisztina-legenda (16. století)
Lányi-kódex (1519)
Lázár Zelma-kódex (16. století)
Lobkowicz-kódex (1514)
Margit-legenda (1510)
Máriabesnyői töredék (přelom 15.–16. století)
Müncheni kódex (1466)
Nádor-kódex (1508)
Nagyszombati kódex (1512, 1513)
Peer-kódex (kolem 1520)
Példák könyve (1510)
Piry-hártya (přelom 15.–16. století)
Pozsonyi kódex (1520)
Sándor-kódex (16. století)
Simor-kódex (16. století)
Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528)
Teleki-kódex (1525–1531)
Virginia-kódex (1515)
Vitkovics-kódex (1525)
Weszprémi-kódex (16. století)
Winkler-kódex (1506)


SZÓJEGYZÉKEK és Glosszák - Glosář

Besztercei szójegyzék (kolem 1395)  (Bystrický glosář)
Schlägli szójegyzék (kolem 1405) (Glosář ze Schlägl)
Schlägli hortularium (1420-1433)
Magyi János formuláskönyve – Nyírkállói-kódex (1476–1493)


LEVELEK - Listy

Vér András menedéklevele (1493) (list Andrása Véra žádajíci o útočiště)
Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele (1523) (mírový list sourozenců Krisztiny a Mihálya Keserű)
Batthyány Ferenc feleségéhez írott levelének utóirata (1526) (poslední sdělení Ferenca Batthyányho adresován manželce)


EGYÉB – Jiné písemnosti

Debreceni posztilla (16. století) (Debrecínska postila)
Esküszöveg magyar nyelven (1446) (přísaha v maďarštině)
Esztergomi iskoláskönyv (1463-1476) (ostrihomská učebnice)
A leleszi konvent hiteleshelyi feljegyzése (1562–1567) (Záznam leleszského konventu)
Soproni virágének (kolem 1490) (Šopronský šanson)
Szabács viadala (1476) (Dobytí Szabácse)
Szent László-ének (Píseň o Svatém Ladislavovi)
Laskai sorok (1433–1435) (Řádky Laskaiho)
Vásárhelyi András Mária-éneke (Píseň Andrása Vásárhelyiho o Panně Marii)
Zsigmond-kori töredék (1437–1440) (Fragment z odbobí Zigmunda)


Zdroj: http://nyelvemlekek.oszk.hu/
Copyright © www.LINGUAHUNGARICA.cz
Návrat na obsah