Souvětí
SOUVĚTÍ
Souvětí je forma těsného textového spojení výpovědí. Podle syntaktického vztahu vět rozeznáváme:

A. souvětí s řazením (souvětí souřadné)
B. souvětí s podřazováním (souvětí podřadné).
Souvětí podřadné

Souvětí s podřazováním obsahuje hlavní větu a vedlejší větu. Vedlejší věty se rozlišují podle toho, jaký větný člen vyjadřují (zastupují). Obvykle se rozlišují tyto druhy vedlejších vět:

– podmětná, zastupuje podmět
– přísudková, zastupuje jmenný přísudek nebo jmennou část slovesno-jmenného přísudku
– předmětná, zastupuje předmět
– příslovečná, zastupuje příslovečné určení
= místní
= místní obrazová
= časová
= způsobová
= příčinná
= stavová
= prostředková
= sociativní
= původová
= výsledková
= podílná
= účelová
= číselná
= srovnávací
= měrová
– přívlastková, zastupuje přívlastek
= kvalitativní
= kvantitativní
= vysvětlovací
= přivlastňovací
– jiná
= podmínková
= účinková
= přípustková

Vedlejší věty se někdy dělí také podle způsobu spojení, a to na:

– spojkové, uvozují se podřadicí spojkou
– vztažné (relativní), uvozují se vztažným zájmenem

1. Vedlejší věta podmětná
Otázky: ki? mi? kik? mik?
Odkazovací slova: az, azok
Spojky: aki, akik, ami, amik, amelyik, amelyek, hogy
Az a nő a tanárom, aki ott áll.
Az a szép, amelyik a nagyobb.

2. Vedlejší věta přísudková
Otázky: ki? mi? milyen? mekkora? mennyi? atd.
Odkazovací slova: az, olyan, akkora, annyi, atd.
Spojky: aki, ami, amilyen, amekkora, ahány, mint, hogy, atd.
Jelikož v maďarštině existuje i jmenný přísudek, samotná otázka přísudkové vedlejší věty nám nepomůže, může nás zavádět. Proto musíme zkoumat, jakou roli má odkazovací slovo. Když zastupuje přísudek, v tom případě se jedná o vedlejší větu přísudkovou.
Ő az, aki erre a legalkalmasabb.
Olyan a kalapja, amilyen a ruhája.

3.Vedlejší věta předmětná
Otázky: kit? mit? kiket? miket?
Odkazovací slova: azt, azokat
Spojky: aki, akit, ami, amit, hogy
Szeretem megcsókolni azt, aki elmegy.
Azt nem tudom, hogy te mit akarsz.

4. Vedlejší veta příslovečná místní
Otázky: hol? honnan? hova? merre? meddig? atd.
Odkazovací slova: ott, onnan, oda, arra, addig, atd.
Spojky: ahol, ahonnan, ahova, amerre, ameddig, atd.
Én már megjöttem onna, ahova mások csak most mennek.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!

5. Vedlejší věta příslovečná časová
Otázky: mikor? mióta? meddig? atd.
Odkazovací slova: akkor, azóta, addig, aközben, atd.
Spojky: amikor, amióta, ameddig, amíg, amire, miközben, atd.
Akkor szép az erdő, amikor zöld.
Amióta megláttalak, nem tudok aludni.

6. Vedlejší věta příslovečná způsobová
Otázky: hogy? hogyan? miként?
Odkazovácí slova: úgy, akként
Spojky: ahogy, ahogyan, hogy, amint, mint, mintha,
Úgy ment el hazulról, hogy senki se látta.
Eloszlik, mint a buborék.

7. Vedlejší věta příslovečná příčinná
Otázky: miért? mi okból?
Odkazovací slovo: azért
Spojky: mert, mivel, minthogy, mivelhogy
Csak azért sírok, mert örülök.
Azért jöttem, mert elfogyott otthon a cukor.

8. Vedlejší věta příslovečná stavová
Otázky: hogyan? milyen állapotban?
Odkazovácí slova: úgy, olyan állapotban
Spojky: mint
Úgy maradt, mint a szedett fa.

9. Vedlejší věta příslovečná prostředková
Otázky: mivel? mi által?
Odkazovací slovo: azzal, azáltal
Spojky: amivel, hogy
Azzal állt bosszút, hogy csak fel sem vette.

10. Vedlejší věta příslovečná sociativní
Otázky: kivel? kikkel?
Odkazovací slova: azzal, azokkal, azzal együtt, azokkal együtt
Spojky: aki, akik, akivel, akikkel
Azokkal találkozom, akik a táborban voltak velem.

11. Vedlejší věta příslovečná původová
Otázky: miből? miből ered? miből származik?
Odkazovací slova: abból, azokból
Spojky: amiből, amit, amiket
Abból főzöl, amit valahonnan idehoztak?

12. Vedlejší věta příslovečná výsledková
Otázky: mivé? milyenné?
Odkazovací slova: azzá, ollyá, olyanná
Spojky: ami, amilyen, mintha
Azzá lettem, ami mindig is lenni akartam.

13. Vedlejší věta příslovečná podílná
Otázky: kinek? kiknek? kinek a részére? kinek a számára?
Odkazovací slova: annak, azoknak
Spojky: aki, akik, akit, akiket, akinek, akiknek
Csak annak adok jó jegyet, aki megérdemli.

14. Vedlejší věta příslovečná účelová
Otázky: miért? mi célból?
Odkazovací slovo: azért
Spojky: hogy, nehogy
Sietek, nehogy elkéssem.
Azért jöttem, hogy visszakérjem a könyvem.

15. Vedlejší věta příslovečná číselná
Otázky: hányszor? hányadszor?
Odkazovací slovo: annyiszor
Spojky: ahányszor, mint
Annyiszor láttam őt, ahányszor te.

16. Vedlejší věta příslovečná srovnávací
Otázky: kinél? minél?
Odkazovací slovo: annál
Spojky: mint, ahogy
Könnyebb kősziklából poharat csinálni, mint két igaz szívnek egymástól elválni.

17. Vedlejší věta příslovečná měrová
Otázka: minél?
Odkazovací slova: annál
Spojka: minél
Minél később fekszel le, annál fáradtabb leszel holnap.

18. Vedlejší věta přívlastková kvalitativní
Otázky: milyen? melyik?
Odkazovací slova: az, olyan, akkora, atd.
Spojky: mint, hogy, vztažná zájmena (aki, amely, ami, amilyen, atd.)
Sohasem lesz olyan társam, mint te voltál.
Olyan vidéken született, ahol tisztán beszélik a magyar nyelvet.

19. Vedlejší věta přívlastková kvantitativní
Otázky: mennyi? hány?
Odkazovací slovo: annyi
Spojky: amennyi, ahány, hogy, mint
Annyi virgot veszek, ammennyit akarok.
Annyi pénzem nincs, hogy lakást vegyek.

20. Vedlejší věta přívlastková vysvětlovací
Tato vedlejší věta se v tom liší od přívlastkové kvalitativní a kvantitativní, že odkazovací slovo stojí samostatně, odděleně od hlavní věty, tj. vysvětluje.
Otázky: milyen? melyik? mennyi? hány?
Odkazovací slova: az, olyan, akkora, annyi, atd.
Spojky: mint, hogy, amennyi, ahány, vztažná zájmena
Estére már másé lesz, azé, aki előbb jön.
Sok pénzt költött italra, annyit, hogy nem maradt ételre.

21. Vedlejší věta přívlastková přivlastňovací
Otázky: kié? kinek a? minek a? kiknek a? miknek a?
Odkazovací slova: annak, azoknak
Spojky: aki, ami, hogy, atd.
Harmadnapja már, hogy kereslek.
Azoknak a levese fő ott, akik reggel érkeztek.

22. Vedlejší věta podmínková
Otázky: milyen esetben? milyen feltétellel? mikor? milyen állapotban?
Odkazová slova: akkor, úgy, abban az esetben, atd.
Spojky: ha, hogyha
Ő a lányt úgy szereti, ha a nap pirosra festi.
Mindnyájan várnak énrám, hogyha késem.

23. Vedlejší věta účinková
Vyjadřuje důsledek konstatování hlavní věty. Ptáme se s tázacím slovem toho větného členu, jehož vyjadřuje vedlejší věta.
Spojky: hogy, úgyhogy
Annyian hiányoznak, hogy nem jó új leckét kezdeni. (mennyien? – annyian, hogy)

24. Vedlejší věta přípustková
Obsah této věty vyjadřuje okolnost, která je v nesouladu s obsahem věty řídící.
Spojky: bár, noha, pedig, holott, jóllehet, ha…is, atd.
Rohanj, ha fáj is a lábad.
Áll még a ház, bár ég a tető.

Souvětí souřadné

Pokud souvětí obsahuje alespoň dvě věty, které jsou na sobě mluvnicky nezávislé a mohly by stát jako samostatné věty (tzv. hlavní věty), jsou spojeny souřadně a souvětí označujeme jako souvětí souřadné. Mezi dvojicemi souřadně spojených vět může být různý vztah. Ten lze odhadovat podle použité spojky nebo způsobu spojení.

1. Slučovací souvětí
Slučovací souvětí vyjadřuje sounáležitost, spojitost vyjadřovaných skutečností. Jsou spojena
slučovacími spojkami: „és, meg, is, sem, pedig, is-is, sem-sem, nemcsak-hanem…is“ (a, i, též, ani, a, taky-taky, ani-ani, nejen-ale…též).
Například:
Elaludtam, és szépet álmodtam.
Sem eső nem esik, sem felhő nem látszik.
Nemcsak tudni kell a jót, hanem meg is kell tenni.

2. Důsledkové souvětí
Vyjadřuje fakt vyplývající z jiného faktu jako nutný závěr. Spojovací prostředky jsou: „ezért, így, tehát, ennélfogva, ígyhát“ (proto, tudíž, tedy, v důsledku toho, a tak).
Například:
Az olaj könnyebb a víznél, ezért a víz felszínén úszik.
A vas nehezebb a víznél, tehát a vízben lesüllyed.

3. Vysvětlovací souvětí
Druhá věta vysvětluje tvrzení v první věte. Spojovací výrazy jsou: „ugyanis, hiszen, tudniillik, vagyis, azaz“(totiž, vždyť, neboť, čili, to jest).
Například:
Nem mehet dolgozni, ugyanis magas lázam van.

4. Odporovací souvětí
Odporovací souvětí vyjadřuje nesoulad dvou faktů. Spojovací výrazy jsou: “de, azonban, ellenben, mégis, mégsem, hanem, pedig, viszont, ám, csak, atd.” (ale, avšak, naproti tomu, přece, přesto ne, a přece, naopak, však, ale).
Například:
Kevese szól, sokat mond.
Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
Nem a rózsa szúr, hanem a tövise.

5. Vylučovací souvětí
V něm je vyjádřen disjunktivní vztah mezi obsahy vět: platí-li jedno, neplatí druhé nebo jde sice o dějě, které nemohou platit současně, ale mohou se realizovat střídavě. Spojovací výrazy jsou: „vagy, vagy-vagy, akár-akár” (nebo, buď-anebo, ať-nebo).
Například:
Vagy megírod a leckét, vagy nem kapsz vacsorát.
Éj van-e, vagy szemem világa veszett ki?