SLOVNÍK GRAMATICKÝCH VÝRAZŮ

ábécé abeceda
ajakkerekítés nélküli magánhangzók nelabializované samohlásky
ajakkerekítéses magánhangzók labializované samohlásky
alany podmět
alanyi (határozatlan) ragozás neurčité časování
alapfok pozitiv
állítmány přísudek
állító szó afirmativní částice
általános névmás všeobecné zájmeno
beálló melléknévi igenév slovesné přídavné jméno budoucí
befejezett melléknévi igenév slovesné přídavné jméno minulé
birtokos eset posesivní genitiv
birtokos névmás přivlastňovací zájmeno
birtokviszony přivlastňování
egyes szám jednotné číslo, singulár
eldöntendő kérdés zjišťovací věta
ellentétes mellékmondat odporovací souvětí
eset pád
felsőfok superlativ
felszólító mód rozkazovací způsob (imperativ)
feltételes mód podmiňovací způsob (kondicionál)
főige hlavné sloveso
fok stupeň
folyamatos melléknévi igenév slovesné přídavné jméno přítomné
főnév podstatné jméno
főnévi igenév neurčitek, infinitiv
függő beszéd nepřímá řeč
hanglejtés intonace
hangrendi szabály pravidlo vokálové harmonie
hangsúly (szavak) přízvuk (slov)
hangsúlyos mondatok důrazové věty
hangsúlyos szó (elem) zdůrazněné slovo
hangsúlytalan mondatok bezdůrazové věty
határozatlan névelő neurčitý člen
határozatlan névmás neurčité zájmeno
határozatlanságot kifejező szó částice vyjadřující neurčitost
határozói adverbiální, příslovečný
határozói igenév slovesné příslovce (přechodník)
határozószó příslovce
határozott névelő určitý člen
ható igék potenciální slovesa
helyesírás pravopis
helyhatározószó příslovce místa
idő čas
időhatározószó příslovce času
ige sloveso
igekötő slovesná předpona
igeragozás časování sloves
igevonzat závislý člen
ikes igék iková slovesa
jel znak
jelen idő přítomný čas
jövő idő budoucí čas
kapcsolatos mellékmondat slučovací souvětí
képző slovotvorná přípona
kérdő mondat tázací věta
kérdő névmás tázací zájmeno
kérdőszó tázací částice
kiejtés výslovnost
kijelentő mód oznamovací způsob (indikativ)
kijelentő mondat oznamovací věta
kölcsönös névmás vzájemné zájmeno
következtető mellékmondat důsledkové souvětí
középfok komparativ
létige existenciální sloveso, sloveso být
magánhangzó samohláska
magas hangrendű magánhangzók vysokozvuké samohlásky
magyarázó mellékmondat vysvětlovací souvětí
mássalhangzó souhláska
melléknév přídavné jméno
melléknév fokozása stupňování přídavných jmen
melléknévi igenév slovesné přídavné jméno (příčestí)
mellérendelő mellékmondat souvětí souřadné
mély hangrendű magánhangzók nízkozvuké samohlásky
mód způsob
módhatározószó příslovce způsobu
módosítószó částice, partikule
mondat věta
múlt idő minulý čas
mutató névmás ukazovací zájmeno
műveltető ige kauzativní sloveso
nem rod
névmás zájmeno
névszói állítmány jmenný přísudek
névszóragozás skloňování, deklinace
névutó záložka, postpozice
nyelvtan gramatika
óhajtó mondat přací věta
óhajtószó přací částice
rag pádová koncovka, osobní koncovka
régi (archaikus) betűk archaická písmena
rendhagyó ige nepravidelné sloveso
rendszeres (szabályos) ige pravidelné sloveso
segédige pomocné sloveso
sorszámnév řadová číslovka
szám číslo
számnév číslovka
személy osoba
személyes névmás osobní zájmeno
személytelen szerkezet neosobní vazba
szórend slovosled
szótő kmen
tagadószó záporka
tárgyas (határozott) ragozás určité časování
tárgyeset akuzativ, přímý předmět
tiltószó zakazovací částice
többes szám množné číslo, plurál
többjegyű mássalhangzók spřežkové souhlásky
többszörös birtokviszony vícenásobný posesivní genitiv
toldalék přípona
törtszámnév zlomky
tőszámnév základní číslovka
utalószó odkazovací slovo
választó mellékmondat vylučovací souvětí
visszaható névmás zvratné zájmeno
vonatkozó névmás vztažné zájmeno
vonatkozói mellékmondat vztažná vedlejší věta