SLOVESA

ÚVOD

Slovesa vyjadřují činnost, děj nebo stav. Ptáme se na ně mit csinál? mi történik? (co se dělá? co se děje? ). Slovesné koncovky časování vyjadřují způsob, čas, osobu a číslo.

Rozlišujeme tři časy:
– minulý – vyjadřuje činnost nebo děj, který se odehrál v minulosti.
– přítomný – vyjadřuje činnost nebo děj v přítomném čase.
– budoucí – vyjadřuje činnost nebo děj, který se ještě neodehrál, odehrává se v budoucnosti. Budoucí čas můžeme vyjádřit i časem přítomným, ale jen v případě, když ve větě stojí příslovce času vyjadřující čas budoucí.

Rozlišujeme tři způsoby:
– oznamovací (indikativ)
– podmiňovací (kondicionál) – S podmiňovacím způsobem v přítomném čase můžeme vyjádřit podmínku, její důsledky, zdvořilé prosby, přání a touhy a stejně tak můžeme požádat o povolení/dovolení. S podmiňovacím způsobem v minulém čase vyjadřujeme neuskutečněné události, činnosti, přání a touhy.
– rozkazovací (imperativ) – Rozkazovací způsob používáme:
1. v případě přímého rozkazu, vyzvání, prosby, rady nebo návrhu. Např.: Ne énekeljetek! (Nezpívejte!)
2. v případě citovaného rozkazu, vyzvání, prosby, rady nebo návrhu. Např.: Az orvos azt tanácsolta Péternek, hogy ne dolgozzon túl sokat (Lékař Petrovi doporučil, aby moc nepracoval.)
3. v případě nepřímého rozkazu, vyzvání, prosby, rady nebo návrhu. Např.: A lányok álljanak fel! (Ať děvčata vstanou!)
4. v případě otázek a rad v první osobě. Např.: Most mit csináljak? (Co mám teď dělat?)
5. v případě vyjádření přání, vůle, touhy, zákazu nebo dovolení po následujících slovesech:
– Azt akarja/szeretné/kívánja, hogy… (to chce/si přeje/by chtěl, aby…)
– Arra vágyik, hogy…. (touží po tom, aby…)
– Arra vár, hogy… (čeká na to, aby…)
– Elvárja, hogy… (očekává, že…)
– Megtiltja, hogy…(zakazuje, aby…)
– Megengedi, hogy… (dovolí, aby….)
– Lehetősége van arra, hogy…(má možnost na to, aby…)
– Van kedve/ideje/pénze arra, hogy… (má chuť/čas/peníze na to, aby…)
– Ráér, hogy…(má čas, aby…)
– Az a fontos, hogy…. (to je důležité, aby…)
– Figyel arra, hgoy…(dává na to pozor, aby…)
– Lebeszél valakit arról, hogy… (odradí někoho od toho, aby…)
– Az a célja, hogy… (jeho cílem je, aby….)

Rozlišujeme dva druhy časování:
– určité (předmětné)
– neurčíté (podmětné)

Určité časování
Určité časování (zvané též předmětné) přijímá osobní koncovky, které jsou téměř shodné s přivlastňovacími koncovkami, které se připojují k podstatným jménům. Určité časování se používá:
– s určitým předmětem (s určitým lt členem);
– je-li předmětem osobní zájmeno ve 3. osobě bez ohledu na to, zda je, nebo není vyjádřeno
– když před předmětem stojí ukazovací zájmeno
– když před předmětem stojí zájmeno končící na –melyik
– když před předmětem stojí zájmeno: egyik nebo mindegyik
– je-li předmětem vlastní podstatné jméno

Neurčité časování
Neurčité časování (podmětné) se používá:
– u sloves bez předmětu;
– je-li předmět bez členu nebo s neurčitým členem
– je-li předmětem osobní zájmeno v 1. a 2. osobě bez ohledu na to, zda je, nebo není vyjádřeno
– když před předmětem stojí zájmeno končící na –milyen, -mennyi, – kit, – mit
– když před předmětem stojí číslovka

 

Slovesa dělíme do následujících skupin:

1. pravidelná slovesa
2. slovesa končící na –s, -sz, -z
3. slovesa končící na –ik
4. sloveso být
5. nepravidelná slovesa
– základní
– jednoslabičná končící na samohlásku
– končící na -ik
– s vokálovým vyřazením
6. pomocná slovesa

 

Zvláštnosti časování sloves:

1. Když se ve větě nacházejí dva nebo více podmětů v jednotném čísle, sloveso je nejčastěji v jednotném čísle, ale je i dovoleno použití množného čísla.

2. Když před podstatným jménem stojí slovo vyjadřující množství, podstatné jméno i sloveso bude v jednotném čísle.

3. Není potřebné použít osobní zájmena na vyjádření podmětu nebo koncovky časovaných sloves nejen vyjadřují způsob, čas i osobu, která
vykonává činnost.

SLOVESO BÝT – LENNI

 

Infinitiv: lenni


Způsob


Číslo
Osoba
Změna stavu
v minulém čase
Čas
Minulý Přítomný Budoucí
Oznamovací
Singulár
1. lettem
(stal jsem se)
voltam
(byl jsem)
vagyok
(jsem)
leszek
(budu)
2. lettél voltál vagy leszel
3. lett volt van lesz
Plurál
1. lettünk voltunk vagyunk leszünk
2. lettetek voltatok vagytok lesztek
3. lettek voltak vannak lesznek
Podmiňovací Singulár
1. lettem volna
(byl bych býval)
lennék / volnék
(byl bych)
2. lettél volna lennél / volnál
3. lett volna lenne / volna
Plurál
1. lettünk volna lennénk / volnánk
2. lettetek volna lennétek / volnátok
3. lettek volna lennének / volnának
Rozkazovací Singulár
1. legyek
2. legyél / légy
(buď!)
3. legyen
Plurál
1. legyünk
2. legyetek
3. legyenek

Sloveso být v 3. osobě se používá:

 

1. Když věta odpovídá na otázky hol van? (kde je?), hogy van? (jak se má?), hányan vannak? (kolikátí jsou?), tak sloveso van / vannak stojí
ve větě. Tyto slovesa používáme i tehdy, když zdůrazňujeme existenci někoho nebo něčeho.

2. Když věta odpovídá na otázky milyen? (jaký?), ki ez? (kdo to je?), mi ez? (co to je?), tak sloveso van / vannak nepoužíváme.

 

Zápor slovesa být


Zápor se tvoří pomocí částice
nem, která se dává před popírané sloveso být. V rozkazovacím způsobe se používá slovo ne.

 


Způsob


Číslo
Osoba
Změna stavu
v minulém čase
Čas
Minulý Přítomný Budoucí
Oznamovací
Singulár
1. nem lettem
(nestal jsem se)
nem voltam
(nebyl jsem)
nem vagyok
(nejsem)
nem leszek
(nebudu)
2. nem lettél nem voltál nem vagy nem leszel
3. nem lett nem volt nincs (!) nem lesz
Plurál
1. nem lettünk nem voltunk nem vagyunk nem leszünk
2. nem lettetek nem voltatok nem vagytok nem lesztek
3. nem lettek nem voltak nincsenek (!) nem lesznek
Podmiňovací Singulár
1. nem lettem volna
(nebyl bych býval)
lennék
(nebyl bych)
2. nem lettél volna nem lennél
3. nem lett volna nem lenne
Plurál
1. nem lettünk volna nem lennénk
2. nem lettetek volna nem lennétek
3. nem lettek volna nem lennének
Rozkazovací Singulár
1. ne legyek
2. ne legyél / légy
(nebuď!)
3. ne legyen
Plurál
1. ne legyünk
2. ne legyetek
3. ne legyenek

ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES A SLOVES KONČÍCÍ NA -S, -SZ, -Z
NEURČITÉ (PODMĚTNÉ) ČASOVÁNÍ

 

 

Při časování vycházíme ze základního slovesného tvaru (3. osoba jedn. čísla oznamovacího způsobu a přítomného času neurčitého časování). Tento tvar uvádí také slovníky. V časování (přidávání koncovek) platí pravidlo vokálové harmonie.

Přehled koncovek

 


Způsob


Číslo
Osoba Čas
Přítomný Minulý Budoucí
Oznamovací
Singulár
1. -ok, -ek, -ök, -tam, -tem, -ottam, -ettem, -öttem fogok + infinitiv
já tebe / vás -lak, -lek, -alak, -elek -talak, -telek, -ottalak, -ettelek, – öttelek foglak + infinitiv
2. -sz, -asz, -esz, -ol, -el, -öl -tál, -tél, -ottál, -ettél, -öttél fogsz + infinitiv
3. -t, -ott, -ett, -ött fog + infinitiv
Plurál
1. -unk, -ünk -tunk, -tünk, -ottunk, -ettünk, -öttünk fogunk + infinitiv
2. -tok, -tek, -tök, -otok, -etek, -ötök -tatok, -tetek, -ottatok, -ettetek, -öttetek fogtok + infinitiv
3. -nak, -nek, -anak, -enek -tak, -tek, -ottak, -ettek, -öttek fognak + infinitiv
Podmiňovací Singulár
1. -nék sloveso v minulém čase + volna
já tebe / vás -nálak, -nélek sloveso v minulém čase + volna
2. -nál, -nél sloveso v minulém čase + volna
3. -na, -ne sloveso v minulém čase + volna
Plurál
1. -nánk, -nénk sloveso v minulém čase + volna
2. -nátok, -nétek sloveso v minulém čase + volna
3. -nának, -nének sloveso v minulém čase + volna
Rozkazovací Singulár
1. -jak, -jek
já tebe / vás -jalak, -jelek
2. -j(ál), -j(él)
3. -jon, -jen, -jön
Plurál
1. -junk, -jünk
2. -jatok, -jetek
3. -janak, -jenek


Oznamovací způsob – Vzory

 

Čas Vzory pravidelných sloves Vzory sloves končící na -s, -sz, -z
 

 

Přítomný

Kmen končící na 1 souhl.
končící na 2 souhl.
nebo -ít
končící na 2 souhl. končící na -s, -sz, -z
Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké
Číslo Osoba rajzol kedvel tör tanít fest küld hoz keres főz
Singulár
1. rajzolok kedvelek török tanítok festek küldök hozok keresek főzök
já tebe / vás rajzollak kedvellek törlek tanítalak festelek küldelek hozlak kereslek főzlek
2. rajzolsz kedvelsz törsz tanítasz festesz küldesz hozol keresel főzöl
3. rajzol kedvel tör tanít fest küld hoz keres főz
Plurál
1. rajzolunk kedvelünk törünk tanítunk festünk küldünk hozunk keresünk főzünk
2. rajzoltok kedveltek törtök tanítotok festetek küldötök hoztok kerestek főztök
3. rajzolnak kedvelnek törnek tanítanak festenek küldenek hoznak keresnek főznek
Čas Vzory -t Vzory -tt Vzory -t/-tt
 

 


Minulý

Kmen končící na 1 souhl. -j, -l, -m, -n, -ny, -r
nebo na -ad, -ed
končící na 2 souhl.
nebo  -ít
končící na 2 souhl. nebo  na -t končící na samohlásku + -b, -d, g, -gy, -k, -p, -s, -sz, -z, -v
nebo -at, -et, -át
nebo končící na souhlásku + -d
(nepatří sem většina slov končící na -ad, -ed)
Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké
Singulár
Osoba rajzol kedvel tör tanít fest üt lát szeret köp
1. rajzoltam kedveltem törtem tanítottam festettem ütöttem láttam szerettem köptem
já tebe / vás rajzoltalak kedveltelek törtelek tanítottalak festettelek ütöttelek láttalak szerettelek köptelek
2. rajzoltál kedveltél törtél tanítottál testettél ütöttél láttál szerettél köptél
3. rajzolt kedvelt tört tanított festett ütött látott szeretett köpött
Plurál
1. rajzoltunk kedveltünk törtünk tanítottunk festettünk ütöttünk láttunk szerettünk köptünk
2. rajzoltatok kedveltetek törtetek tanítottatok festettetek ütöttetek láttatok szerettetek köptetek
3. rajzoltak kedveltek törtek tanítottak festettek ütöttek láttak szerettek köptek
Čas Číslo Osoba
Budoucí
Singulár
1. fogok + infinitiv
já tebe
/ vás
foglak + infinitiv
2. fogsz + infinitiv
3. fog + infinitiv
Plurál
1. fogunk + infinitiv
2. fogtok + infinitiv
3. fognak + infinitiv

Poznámka k budoucímu času:
– Před
pomocným slovesem “fog” stojí vždy zdůrazněna informace věty.
– U sloves se slovesnou předponou se předpona odtrhne a pomocné sloveso “fog” stojí mezi předponou a slovesem.

 

Rozkazovací způsob – vzory

Vzory Vzory pravidelných sloves Vzory sloves končící na -s, -sz, -z, -t
Kmen končící na souhl. končící na -s, -sz, -z, -t
Asimilace -s + – j = -ss
-sz + -j = ssz
-z + -j = zz
souhl. + -t+ -j = -ts
-ít + -j = -íts

-űt + j = -űts

samohl. +-t + -j = ss
-st +-j = -ss
-szt + -j =ssz

Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké vysoké nízké vysoké nízké vysoké
Číslo Osoba rajzol enged tör hoz keres tanít épít választ szeret
Sg.
1. rajzoljak engedjek törjek hozzak keressek tanítsak építsek válasszak szerssek
já tebe / vás rajzoljalak engedjelek törjelek hozzalak keresselek tanítsalak építselek válasszalak szeresselek
2. rajzolj / rajzoljál engedj / engedjél törj / törjél hozz / hozzál keress / keressél taníts / tanítsál építs / építsél válassz /válasszál szeress / szeressél
3. rajzoljon engedjen törjön hozzon keressen tanítson építsen válasszon szeressen
Pl.
1. rajzoljunk engedjünk törjünk hozzunk keressünk tanítsunk építsünk válasszunk szeressünk
2. rajzoljatok engedjetek törjetek hozzatok keressetek tanítsatok építsetek válasszatok szeressetek
3. rajzoljanak engedjenek törjenek hozzanak keressenek tanítsanak építsenek válasszanak szeressenek


Podmiňovací způsob – vzory

 

Čas Vzory
Přítomný Infinitiv -ni (látni) -ni (nézni) -ani (hallani) -eni (leejteni)
Samohlásky v kmeni nízké vysoké nízké vysoké
Číslo Osoba lát néz hall leejt
Singulár
1. látnék néznék hallanék leejtenék
já tebe / vás látnálak néznélek hallanálak leejtenélek
2. látnál néznél hallanál leejtenél
3. látna nézne hallana leejtene
Plurál
1. látnánk néznénk hallanánk leejtenénk
2. látnátok néznétek hallanátok leejtenétek
3. látnának néznének hallanának leejtenének
Čas Číslo Osoba Vzor
Minulý Singulár
1. sloveso v minulém čase + volna
já tebe / vás sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna
Plurál
1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna

URČITÉ (PŘEDMĚTNÉ) ČASOVÁNÍ

 

 

Přehled koncovek

Způsob
Číslo
Osoba
Čas
Přítomný Minulý Budoucí
Oznamovací
Singulár
1. -om, -em, -öm -tam, -tem, -ottam, -ettem, -öttem fogom + infinitiv
2. -od, -ed, -öd -tad, -ted, -ottad, -etted, -ötted fogod + infinitiv
3. -ja, -i, -sa, -sza, -za -ta, -te, -otta, -ette, -ötte fogja + infinitiv
Plurál
1. -juk, -jük, -suk, -szuk, -zuk, -sük, -szük, -zük -tuk, -tük, -ottuk, -ettük, -öttük fogjuk + infinitiv
2. -játok, -itek, -sátok, -szátok, -zátok -tátok, -tétek, -ottátok, -ettétek, -öttétek fogjátok + infinitiv
3. -ják, -ik, -sák, -szák, -zák -ták, -ték, -ották, -ették, -ötték fogják + infinitiv
Podmiňovací
Singulár
1. -nám, -ném sloveso v minulém čase + volna
2. -nád, -néd sloveso v minulém čase + volna
3. -ná, -né sloveso v minulém čase + volna
Plurál
1. -nánk, -nénk sloveso v minulém čase + volna
2. -nátok, -nétek sloveso v minulém čase + volna
3. -nák, -nék sloveso v minulém čase + volna
Rozkazovací

Singulár
Plurál
1. -jam, -jem
2. -(ja)d, -(je)d
3. -ja, -je
1. -juk, -jük
2. -játok, -jétek
3. -ják, -jék

Oznamovací způsob – Vzory

 

Čas Vzory pravidelných sloves Vzory sloves končící na -s, -sz, -z
Přítomný Kmen končící na 1 souhl. končící na 2 souhl.
nebo -ít
končící na 2 souhl. končící na -s, -sz, -z
Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké
Číslo Osoba rajzol kedvel tör tanít fest küld hoz keres főz
Singulár 1. rajzolom kedvelem töröm tanítom festem küldöm hozom keresem főzöm
2. rajzolod kedveled töröd tanítod fested küldöd hozod keresed főzöd
3. rajzolja kedveli töri tanítja festi küldi hozza keresi főzi
Plurál 1. rajzoljuk kedveljük törjük tanítjuk festjük küldjük hozzuk keressük főzzük
2. rajzoljátok kedvelitek töritek tanítjátok festitek külditek hozzátok keresitek főzitek
3. rajzolják kedvelik törik tanítják festik küldik hozzák keresik főzik
Čas Vzory -t Vzory -tt Vzory -t/-tt
Minulý Kmen končící na 1 souhl. -j, -l, -m, -n, -ny, -r
nebo na -ad, -ed
končící na 2 souhl.
nebo  -ít
končící na 2 souhl. nebo  na -t končící na samohlásku + -b, -d, g, -gy, -k, -p, -s, -sz, -z, -v
nebo -at, -et, -át
nebo končící na souhlásku + -d
(nepatří sem většina slov končící na -ad, -ed)
Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké
Singulár Osoba rajzol kedvel tör tanít fest üt lát szeret köp
1. rajzoltam kedveltem törtem tanítottam festettem ütöttem láttam szerettem köptem
2. rajzoltad kedvelted törted tanítottad testetted ütötted láttad szeretted köpted
3. rajzolta kedvelte törte tanította festette ütötte látta szerette köpte
Plurál 1. rajzoltuk kedveltük törtük tanítottuk festettük ütöttük láttuk szerettük köptük
2. rajzoltátok kedveltétek törtétek tanítottátok festettétek ütöttétek láttátok szerettétek köptétek
3. rajzolták kedvelték törték tanították festették ütötték látták szerették köpték
Čas Číslo Osoba
Budoucí Singulár 1. fogom + infinitiv
2. fogod + infinitiv
3. fogja + infinitiv
Plurál 1. fogjuk + infinitiv
2. fogjátok + infinitiv
3. fogják + infinitiv

Poznámka k budoucímu času:
– Před pomocným slovesem “fog” stojí vždy zdůrazněna informace věty.
– U sloves se slovesnou předponou se předpona odtrhne a pomocné sloveso “fog” stojí mezi předponou a slovesem.

Rozkazovací způsob – vzory

Vzory Vzory pravidelných sloves Vzory sloves končící na -s, -sz, -z, -t
Kmen končící na souhl. končící na -s, -sz, -z, -t
Asimilace -s + – j = -ss
-sz + -j = ssz
-z + -j = zz
souhl. + -t+ -j = -ts
-ít + -j = -íts
-űt + j = -űts
samohl. +-t + -j = ss
-st +-j = -ss
-szt + -j =ssz
Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké vysoké nízké vysoké nízké vysoké
Číslo Osoba rajzol enged tör hoz keres tanít épít választ szeret
Sg. 1. rajzoljam engedjem törjem hozzam keressem tanítsam építsem válasszam szerssem
2. rajzold / rajzoljad engedd / engedjed törd / törjed hozd/ hozzad keresd / keressed tanítsd / tanítsad építsd / építsed válaszd /válasszad szeresd / szeressed
3. rajzolja engedje törje hozza keresse tanítsa építse válassza szeresse
Pl. 1. rajzoljuk engedjük törjük hozzuk keressük tanítsuk építsük válasszuk szeressük
2. rajzoljátok engedjétek törjétek hozzátok keressétek tanítsátok építsétek válasszátok szeressétek
3. rajzolják engedjék törjék hozzák keressék tanítsák építsék válasszák szeressék

Podmiňovací způsob – vzory

Čas Vzory
Přítomný Infinitiv -ni (látni) -ni (nézni) -ani (hallani) -eni (leejteni)
Samohlásky v kmeni nízké vysoké nízké vysoké
Číslo Osoba lát néz hall leejt
Singulár 1. látnám nézném hallanám leejteném
2. látnád néznéd hallanád leejtenéd
3. látná nézné hallaná leejtené
Plurál 1. látnánk néznénk hallanánk leejtenénk
2. látnátok néznétek hallanátok leejtenétek
3. látnák néznék hallanák leejtenék
Čas Číslo Osoba Vzor
Minulý Singulár 1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna
Plurál 1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna

 

ČASOVÁNÍ -IK SLOVES

NEURČITÉ (PODMĚTNÉ) ČASOVÁNÍ

Při časování vycházíme ze základního slovesného tvaru (3. osoba jedn. čísla oznamovacího způsobu a přítomného času neurčitého časování). Tento tvar uvádí také slovníky. V časování (přidávání koncovek) platí pravidlo vokálové harmonie.

Početnou skupinu sloves tvoří -ik (iková) slovesa, která ve 3. osobě jednotného čísla přítomnného času a oznamovacího způsobu končí na -ik. Základní tvar (kmen) dostaneme odpojením přípony -ik.

Přehled koncovek


Způsob
 

Číslo
 
Osoba Čas
Přítomný Minulý Budoucí
Oznamovací Singulár 1. -om, -em, -öm, -tam, -tem, -ottam, -ettem, -öttem fogok + infinitiv
2. -sz, -ol, -el -tál, -tél, -ottál, -ettél, -öttél fogsz + infinitiv
3. -ik -ott, -ett, -ött fog + infinitiv
Plurál 1. -unk, -ünk -tunk, -tünk, -ottunk, -ettünk, -öttünk fogunk + infinitiv
2. -tok, -tek, -tök, -otok, -etek -tatok, -tetek, -ottatok, -ettetek, -öttetek fogtok + infinitiv
3. -nak, -nek, -anak, -enek -tak, -tek, -ottak, -ettek, -öttek fognak + infinitiv
Podmiňovací Singulár 1. -nék, -anék, -enék sloveso v minulém čase + volna
2. -nál, -nél, -anál, -enél sloveso v minulém čase + volna
3. -na, -ne, -ana, -ene sloveso v minulém čase + volna
Plurál 1. -nánk, -nénk, -anánk, -enénk sloveso v minulém čase + volna
2. -nátok, -nétek, -anátok, -enétek sloveso v minulém čase + volna
3. -nának, -nének, -anának, -enének sloveso v minulém čase + volna
Rozkazovací Singulár 1. -jak, -jek
2. -j(ál), -j(él)
3. -jon, -jen, -jön
Plurál 1. -junk, -jünk
2. -jatok, -jetek
3. -janak, -jenek

Oznamovací způsob – Vzory

Čas Vzory
Infinitiv souhláska + -ni
(lakni, közeledni, törődni)
souhláska + -ani / -eni
(hajlani, rejleni, bűzleni)
-s-, -sz-, -z- + -ni
(utazni, késni, nőzni)
Přítomný Kmen končící na 1 souhl. končící na 2 souhl. končící na -s, -sz, -z
Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké
Číslo Osoba lakik közeledik törődik hajlik rejlik bűzlik utazik késik nőzik
Singulár 1. lakom közeledem törődöm hajlom rejlem bűzlöm utazom késem nőzöm
2. laksz közeledsz törődsz hajlasz rejlesz bűzlesz utazol késel nőzöl
3. lakik közeledik törődik hajlik rejlik bűzlik utazik késik nőzik
Plurál 1. lakunk közeledünk törődünk hajlunk rejlünk bűzlünk utazunk késünk nőzünk
2. laktok közeledtek törődtök hajlotok rejletek bűzlötök utaztok késtek nőztök
3. laknak közelednek törődnek hajlanak rejlenek bűzlenek utaznak késlenek nőznek
Minulý Singulár 1. laktam közeledtem törődtem hajlottam rejlettem bűzlöttem utaztam késtem nőztem
2. laktál közeledtél törődtél hajlottál rejlettél bűzlöttél utaztál késtél nőztél
3. lakott közeledett törődött hajlott rejlett bűzlött utazott késett nőzött
Plurál 1. laktunk közeledtünk törődtünk hajlottunk rejlettünk bűzlöttünk utaztunk késtünk nőztünk
2. laktatok közeledtetek törődtetek hajlottatok rejlettetek bűzlöttetek utaztatok késtetek nőztetek
3. laktak közeledtek törődtek hajlottak rejlettek bűzlöttek utaztak késtek nőztek
Budoucí Singulár 1. fogok + infinitiv
2. fogsz + infinitiv
3. fog + infinitiv
Plurál 1. fogunk + infinitiv
2. fogtok + infinitiv
3. fognak + infinitiv

Poznámka k budoucímu času:
– Před pomocným slovesem “fog” stojí vždy zdůrazněna informace věty.
– U sloves se slovesnou předponou se předpona odtrhne a pomocné sloveso “fog” stojí mezi předponou a slovesem.

Rozkazovací způsob – vzory

Vzory
Kmen končící na souhl. končící na -s, -sz, -z, -dz
Asimilace -s + – j = -ss
-sz + -j = ssz
-z + -j = zz
-dz + -j = ddz
Samohlásky v kmeni nízké nelab. vysoké lab. vysoké nízké nelab. vysoké lab. vysoké
Číslo Osoba lakik közeledik törődik utazik késik nőzik
Sg. 1. lakjak közeledjek törődjek utazzak késsek nőzzek
2. lakj /
lakjál
közeledj / közeledjél törődj / törődjél utazz / utazzál késs / késsél nőzz / nőzzél
3. lakjon / lakjék közeledjen / közeledjék törődjön / törődjék utazzon /utazzék késsen / késsék nőzzön / nőzzék
Pl. 1. lakjunk közeledjünk törődjünk utazzunk késsünk nőzzünk
2. lakjatok közeledjetek törődjetek utazzatok késsetek nőzzetek
3. lakjanak közeledjenek törődjenek utazzanak késsenek nőzzenek

Podmiňovací způsob – vzory

Čas Vzory
Přítomný Infinitiv -ni (lakni) -ni (közeledni) -ani (hajlani) -eni (rejleni)
Samohlásky v kmeni nízké vysoké nízké vysoké
Číslo Osoba lakik közeledik hajlik rejlik
Singulár 1. laknék közelednék hajlanék rejlenék
2. laknál közelednél hajlanál rejlenél
3. lakna közeledne hajlana rejlene
Plurál 1. laknánk közelednénk hajlanánk rejlenénk
2. laknátok közelednétek hajlanátok rejlenétek
3. laknának közelednének hajlanának rejlenének
Čas Číslo Osoba Vzor
Minulý Singulár 1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna
Plurál 1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna

URČITÉ (PŘEDMĚTNÉ) ČASOVÁNÍ

Určité časování -ik sloves se používá zřídka, neboť nejčastěji s nimi není spojen žádný předmět. Časují se podle pravidel pravidelných sloves.


Přehled koncovek

Způsob

 

Číslo

 

Osoba

 

Čas

 

Přítomný Minulý Budoucí
Oznamovací Singulár 1. -om, -em, -öm -tam, -tem, -ottam, -ettem, -öttem fogom + infinitiv
2. -od, -ed, -öd -tad, -ted, -ottad, -etted, -ötted fogod + infinitiv
3. -ja, -i -ta, -te, -otta, -ette, -ötte fogja + infinitiv
Plurál 1. -juk, -jük, -suk, -szuk, -zuk, -sük, -szük, -zük -tuk, -tük, -ottuk, -ettük, -öttük fogjuk + infinitiv
2. -játok, -itek, -sátok, -szátok, -zátok -tátok, -tétek, -ottátok, -ettétek, -öttétek fogjátok + infinitiv
3. -ják, -ik, -sák, -szák, -zák -ták, -ték, -ották, -ették, -ötték fogják + infinitiv
Podmiňovací Singulár 1. -nám, -ném sloveso v minulém čase + volna
2. -nád, -néd sloveso v minulém čase + volna
3. -ná, -né sloveso v minulém čase + volna
Plurál 1. -nánk, -nénk sloveso v minulém čase + volna
2. -nátok, -nétek sloveso v minulém čase + volna
3. -nák, -nék sloveso v minulém čase + volna
Rozkazovací Singulár 1. -jam, -jem
2. -(ja)d, -(je)d
3. -ja, -je
1. -juk, -jük
2. -játok, -jétek
3. -ják, -jék

Oznamovací způsob – Vzory

Čas Vzory
Přítomný Číslo Samohlásky v kmeni nízké vysoké
Osoba lakik lekésik
Singulár 1. lakom lekésem
2. lakod lekésed
3. lakja lekési
Plurál 1. lakjuk lekéssük
2. lakjátok lekésitek
3. lakják lekésik
Minulý Singulár 1. laktam lekéstem
2. laktad lekésted
3. lakta lekéste
Plurál 1. laktuk lekéstük
2. laktátok lekéstétek
3. lakták lekésték
Budoucí Singulár 1. fogom + infinitiv
2. fogod + infinitiv
3. fogja + infinitiv
Plurál 1. fogjuk + infinitiv
2. fogjátok + infinitiv
3. fogják + infinitiv

Poznámka k budoucímu času:
– Před pomocným slovesem “fog” stojí vždy zdůrazněna informace věty.
– U sloves se slovesnou předponou se předpona odtrhne a pomocné sloveso “fog” stojí mezi předponou a slovesem.

Rozkazovací způsob – vzory

Samohlásky v kmeni nízké vysoké
Číslo Osoba lakik lekésik
Sg. 1. lakjam késsem le
2. lakd /
lakjad
késd le / késsed le
3. lakja késse le
Pl. 1. lakjuk kessük le
2. lakjátok késsétek le
3. lakják késsék le

Podmiňovací způsob – vzory

Čas Vzory
Přítomný Samohlásky v kmeni nízké vysoké
Číslo Osoba lakik lekésik
Singulár 1. laknám lekésném
2. laknád lekésnéd
3. lakná lekésné
Plurál 1. laknánk lekésnénk
2. laknátok lekésnétek
3. laknák lekésnék
Čas Číslo Osoba Vzor
Minulý Singulár 1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna
Plurál 1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna

Stálost ikových sloves


Některá iková slovesa mohou být:

 

Kolísavá slovesa (Jejich „ikovost“ není pevná, mohou se vyskytnout v obou formách. V první a druhé osobě je časujeme jako neiková slovesa.)

Např.
hull hullik (hullok, hullsz, stb.) – padat
haldokol
haldoklik (haldoklok, haldokolsz, stb.) umírat
megjelen
megjelenik (megjelenek, megjelensz, stb.) objevit se, ukázat se
bomol
bomlik (bomlok, bomlasz, stb.) rozkládat se, rozpadávat se

Dvojí slovesa (Ve třetí a první osobě je můžeme časovat jako neiková slovesa nebo jako iková slovesa. V druhé osobě se časují podle ikových sloves.)

Např.
dohányoz dohányzik (dohányozok/dohányzom, dohányzol, stb.) – kouřit
poharaz
poharazik (poharazok/poharazom, poharazol, stb.) – popíjet
hibáz
hibázik (hibázok/hibázom, hibázol, stb.) udělat chybu

Nestálá iková slovesa
(Ve třetí osobě jsou vždy iková. V první osobě se časují vždy jako neiková slovesa. V druhé osobě se nejčastěji časují podle neikových sloves.)

Např.:
válik (válok, válsz) stát se, proměnit se, rozpadnout se, rozvádět se
hazudik (hazudok, hazudsz) – lhát
folyik (folyok, folysz)
téci, trvat
múlik (múlok, múlsz)
plynout, ubíhat
illik (illek, illesz)
slušet, hodit se
porzik (porzok, porzol)
prášit se

ČASOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

 

NEURČITÉ (PODMĚTNÉ) ČASOVÁNÍ

 

Oznamovací způsob – vzory

Nepravidelná slovesa
Přítomný čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv Základní tvar 1. osoba já tebe / vás 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
základní
jönni jön jövök jössz jön jövünk jöttök jönnek
menni megy megyek mész megy megyünk mentek mennek
vinni visz viszek viszlek viszel visz viszünk visztek visznek
hinni hisz hiszek hiszel hisz hiszünk hisztek hisznek
tenni tesz teszek teszlek teszel tesz teszünk tesztek tesznek
venni vesz veszek veszlek veszel vesz veszünk vesztek vesznek
jednoslabičná  končící na samohlásku
róni rovok rósz rovunk rótok rónak
lőni lövök lőlek lősz lövünk lőtök lőnek
nőni növök nősz növünk nőtök nőnek
szőni sző szövök szősz sző szövünk szőtök szőnek
főni főnek
končící na -ik
aludni alszik alszom alszol alszik alszunk alszotok alszanak
feküdni fekszik fekszem fekszel fekszik fekszünk fekszetek fekszenek
enni eszik eszem eszlek eszel eszik eszünk esztek esznek
inni iszik iszom iszlak iszol iszik iszunk isztok isznak
haragudni haragszik haragszom haragszol haragszik haragszunk haragszotok haragszanak
nyugodni nyugszik nyugszom nyugszol nyugszik nyugszunk nyugszotok nyugszanak
dicsekedni dicsekszik dicsekszem dicsekszel dicsekszik dicsekszünk dicsekszetek dicsekszenek
gyanakodni gyanakszik gyanakszom gyanakszol gyanakszik gyanakszunk gyanakszotok gyanakszanak
igyekezni igyekszik igyekszem igyekszel igyekszik igyekszünk igyekeztek igyekeznek
s vokálovým vyřazením*
javasolni javasol javas(o)lok javasollak javasolsz javasol javas(o)lunk javasoltok javasolnak
irigyelni irigyel irigy(e)lek irigyellek irigyelsz irigyel irigy(e)lünk irigyeltek irigyelnek
üdvözölni üdvözöl üdvözlök üdvözöllek üdvözölsz üdvözöl üdvözlünk üdvözöltök üdvözölnek
érezni érez érzek érezlek érzel érez érzünk éreztek éreznek

* Slovesa končící na samohlásku +-l,-g,-r,-z nejčastěji jsou slovesa s vokálovým vyřazením. Podle následujících vzorů se skloňují:
– javasol: gyakorol, vásárol, atd.
– irigyel: bérel, énekel, érdekel, ismétel, ünnepel, atd.
 – üdvözöl: zörög, töröl, pörög, közöl, atd.
– érez: képez, szerez, végez, őriz, kölcsönöz, feljegyez, megjegyez, atd.

 

 

Nepravidelná slovesa
Minulý čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv 1. osoba já tebe / vás 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
základní
jönni jöttem jöttél jött jöttünk jöttetek jöttek
menni mentem mentél ment mentünk mentetek mentek
vinni vittem vittelek vittél vitt vittünk vittetek vittek
hinni hittem hittelek hittél hitt hittünk hittetek hittek
tenni tettem tettelek tettél tett tettünk tettetek tettek
venni vettem vettelek vettél vett vettünk vettetek vettek
jednoslabičná  končící na samohlásku
róni róttam róttál rótt róttunk róttatok róttak
lőni lőttem lőttelek lőttél lőtt lőttünk lőttetek lőttek
nőni nőttem nőttél nőtt nőttünk nőttetek nőttek
szőni szőttem szőttél szőtt szőttünk szőttetek szőttek
főni főtt főttek
končící na -ik
aludni aludtam aludtál aludt aludtunk aludtatok aludtak
feküdni feküdtem feküdtél feküdt feküdtünk feküdtetek feküdtek
enni ettem ettelek ettél evett ettünk ettetek ettek
inni ittam ittalak ittál ivott ittunk ittatok ittak
haragudni haragudtam haragudtál haragudott haragudtunk haragudtatok haragudtak
nyugodni nyugodtam nyugodtál nyugodott nyugodtunk nyugodtatok nyugodtak
dicsekedni dicsekedtem dicsekedtél dicsekedett dicsekedtünk dicsekedtetek dicsekedtek
gyanakodni gyanakodtam gyanakodtál gyanakodott gyanakodtunk gyanakodtatok gyanakodtak
igyekedni igyekedtem igyekedtél igyekedett igyekedtünk igyekedtetek igyekedtek
s vokálovým vyřazením
javasolni javasoltam javasoltalak javasoltál javasolt javasoltunk javasoltatok javasoltak
irigyelni irigyeltem irigyeltelek irigyeltél irigyelt irigyeltünk irigyeltetek irigyeltek
üdvözölni üdvözöltem üdvözöltelek üdvözöltél üdvözölt üdvözöltünk üdvözöltetek üdvözöltek
érezni éreztem éreztelek éreztél érzett éreztünk éreztetek éreztek

 

Budoucí čas
Číslo Osoba Vzor
Singulár
1. fogok + infinitiv
já tebe / vás foglak + infinitiv
2. fogsz + infinitiv
3. fog + infinitiv
Plurál
1. fogunk + infinitiv
2. fogtok + infinitiv
3. fognak + infinitiv

Poznámka k budoucímu času:
– Před
pomocným slovesem “fog” stojí vždy zdůrazněna informace věty.
– U sloves se slovesnou předponou se předpona odtrhne a pomocné sloveso “fog” stojí mezi předponou a slovesem.

 Rozkazovací způsob – vzory

Neprav. slovesa
Přítomný čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv Základní tvar 1. osoba já tebe / vás 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
základní
jönni jön jöjjek gyere / jöjj jöjjön gyerünk / jöjjünk gyertek / jöjjetek jöjjenek
menni megy menjek menj / menjél menjen menjünk menjetek menjenek
vinni visz vigyek vigyelek vigyél vigyen vigyünk vigyetek vigyenek
hinni hisz higgyek higgy / higgyél higgyen higgyünk higgyetek higgyenek
tenni tesz tegyek tegyelek tégy / tegyél tegyen tegyünk tegyetek tegyenek
venni vesz vegyek vegyelek végy / vegyél vegyen vegyünk vegyetek vegyenek
jednoslab.  končící na samohl.
róni rójak rój /rójál rójon rójunk rójatok rójanak
lőni lőjek lőjelek lőj / lőjél lőjön lőjünk lőjetek lőjenek
nőni nőjek nőj / nőjél nőjön nőjünk nőjetek nőjenek
szőni sző szőjek szőj /szőjél szőjön szőjünk szőjetek szőjenek
főni főjön főjenek
končící na -ik
aludni alszik aludjak aludj / aludjál aludjon aludjunk aludjatok aludjanak
feküdni fekszik feküdjek feküdj / feküdjél feküdjön feküdjünk feküdjetek feküdjenek
enni eszik egyek egyelek egyél egyen együnk egyetek egyenek
inni iszik igyak igyalak igyál igyon igyunk igyatok igyanak
haragudni haragszik haragudjak haragudj / haragudjál haragudjon haragudjunk haragudjatok haragudjanak
nyugodni nyugszik nyugodjak nyugodj / nyugodjál nyugodjon nyugodjunk nyugodjatok nyugodjanak
dicsekedni dicsekszik dicsekedjek dicsekedjél dicsekedjen dicsekedjünk dicsekedjetek dicsekedjenek
gyanakodni gyanakszik gyanakodjak gyanakodj / gyanakodjál gyanakodjon gyanakodjunk gyanakodjatok gyanakodjanak
igyekezni igyekszik igyekezzek igyekezz / igyekezzél igyekezzen igyekezzünk igyekezzetek igyekezzenek
s vokálovým vyřazením
javasolni javasol javasoljak javasoljalak javasolj / javasoljál javasoljon javasoljunk javasoljatok javasoljanak
irigyelni irigyel irigyeljek irigyeljelek irigyelj / irigyeljél irigyeljen irigyeljünk irigyeljetek irigyeljenek
üdvözölni üdvözöl üdvözöljek üvözöljelek üdvözölj / udvözöljél üdvözöljön üdvözöljünk üdvözöljetek üdvözöljenek
érezni érez érezzek érezzelek érezz / érezzél érezzen érezzünk érezzetek érezzenek


Podmiňovací způsob – vzory

 

Nepr. slovesa
Přítomný čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv 1. osoba já tebe / vás 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
zákl.
jönni jönék jönnél jönne jönnénk jönnétek jönnének
menni mennék mennél menne mennénk mennétek mennének
vinni vinnék vinnélek vinnél vinne vinnénk vinnétek vinnének
hinni hinnék hinnél hinne hinnénk hinnétek hinnének
tenni tennék tennélek tennél tenne tennénk tennétek tennének
venni vennék vennélek vennél venne vennénk vennétek vennének
jednosl. končící na samohl.
róni rónék rónál róna rónánk rónátok rónának
lőni lőnék lőnélek lőnél lőne lőnénk lőnétek lőnének
nőni nőnék nőnél nőne nőnénk nőnétek nőnének
szőni szőnék szőnél szőne szőnénk szőnétek szőnének
főni főne főnének
končící na -ik
aludni aludnék aludnál aludna aludnánk aludnátok aludnának
feküdni feküdnék feküdnél feküdne feküdnénk feküdnétek feküdnének
enni ennék ennélek ennél enne ennénk ennétek ennének
inni innék innálak innál inna innánk innátok innának
haragudni haragudnék haragudnál haragudna haragudnánk haragudnátok haragudnának
nyugodni nyugodnék nyugodnál nyugodna nyugodnánk nyugodnátok nyugodnának
dicsekedni dicsekednék dicsekednél dicsekedne dicsekednénk dicsekednétek dicsekednének
gyanakodni gyanakodnék gyanakodnál gyanakodna gyanakodnánk gyanakodnátok gyanakodnának
igyekezni igyekeznék igyekeznél igyekezne igyekeznénk igyekeznétek igyekeznének
s vokál. vyřaz.
javasolni javasolnék javasolnálak javasolnál javasolna javasolnánk javasolnátok javasolnának
irigyelni irigyelnék irigyelnélek irigyelnél irigyelne irigyelnénk irigyelnétek irigyelnének
üdvözölni üdvözölnék üdvözölnélek üdvözölnél üdvözölne üdvözölnénk üdvözölnétek üdvözölnének
érezni éreznék éreznélek éreznél érezne éreznénk éreznétek éreznének

 

Minulý čas
Číslo Osoba Vzor
Singulár
1. sloveso v minulém čase + volna
já tebe / vás sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna
Plurál
1. sloveso v minulém čase + volna
2. sloveso v minulém čase + volna
3. sloveso v minulém čase + volna

URČITÉ (PŘEDMĚTNÉ) ČASOVÁNÍ

 

 

Oznamovací způsob – vzory

Nepr. slovesa
Přítomný čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv Základní tvar 1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
základní
vinni visz viszem viszed viszi visszük viszitek viszik
hinni hisz hiszem hiszed hiszi hisszük hiszitek hiszik
tenni tesz teszem teszed teszi tesszük teszitek teszik
venni vesz veszem veszed veszi vesszük veszitek veszik
jednoslab. končící na samohl.
róni rovom rovod rója rójuk rójátok róják
lőni lövöm lövöd lövi lőjük lövitek lövik
kinőni kinő kinövöm kinövöd kinövi kinőjük kinövitek kinövik
szőni sző szövöm szövöd szövi szőjük szövitek szövik
končící na -ik aludni alszik alszom alszod alussza alusszuk alusszátok alusszák
enni eszik eszem eszed eszi esszük eszitek eszik
inni iszik iszom iszod issza isszuk isszátok isszák
s vokálovým vyřazením javasolni javasol javas(o)lom javas(o)lod javasolja javasoljuk javasoljátok javasolják
irigyelni irigyel irigy(e)lem irigy(e)led irgy(e)li irigyeljük irigy(e)litek irigy(e)lik
üdvözölni üdvözöl üdvözlöm üdvözlöd üdvözli üdvözöljük üdvözlitek üdvözlik
érezni érez érzem érzed érzi érezzük érzitek érzik
Nepr. slovesa
Minulý čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv Základní tvar 1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
základní vinni visz vittem vitted vitte vittük vittétek vitték
hinni hisz hittem hitted hitte hittük hittétek hitték
tenni tesz tettem tetted tette tettük tettétek tették
venni vesz vettem vetted vette vettük vettétek vették
jednosl. končící na samohl. róni róttam róttad rótta róttuk róttátok rótták
lőni lőttem lőtted lőtte lőttük lőttétek lőtték
kinőni kinő kinőttem kinőttél kinőtte kinőttük kinőttétek kinőtték
szőni sző szőttem szőtted szőtte szőttük szőttétek szőtték
končící na -ik aludni alszik aludtam aludtad aludta aludtuk aludtátok aludták
enni eszik ettem etted ette ettük ettétek ették
inni iszik ittam ittad itta ittuk ittátok itták
s vokálovým vyřazením javasolni javasol javasoltam javasoltad javasolta javasoltuk javasoltátok javasolták
irigyelni irigyel irigyeltem irigyelted irigyelte irigyeltük irigyeltétek irigyelték
üdvözölni üdvözöl üdvözöltem üdvözölted üdvözölte üdvözöltük üdvözöltétek üdvözölték
érezni érez éreztem érezted érezte éreztük éreztétek érezték
Budoucí čas
Vzory
Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
vinni, hinni, tenni, venni, róni, lőni, kinőni, szőni, aludni, enni, inni, javasolni, irigyelni, üdvözölni, érezni fogom +infinitiv fogod +infinitiv fogja +infinitiv fogjuk +infinitiv fogjátok +infinitiv fogják +infinitiv

Poznámka k budoucímu času:
– Před
pomocným slovesem “fog” stojí vždy zdůrazněna informace věty.
– U sloves se slovesnou předponou se předpona odtrhne a pomocné sloveso “fog” stojí mezi předponou a slovesem.

 Rozkazovací způsob – vzory

Nepr. slovesa
Přítomný čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv Základní tvar 1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
základní
vinni visz vigyem vigyed vigye vigyük vigyétek vigyék
hinni hisz higgyem hidd / higgyed higgye higgyük higgyétek higgyék
tenni tesz tegyem tedd / tegyed tegye tegyük tegyétek tegyék
venni vesz vegyem vedd / vegyed vegye vegyük vegyétek vegyék
jednoslab. končící na samohl.
róni rójam ródd / rójad rója rójuk rójátok róják
lőni lőjem lődd / lőjed lője lőjük lőjétek lőjék
kinőni kinő nőjem ki nődd / nőjed ki nője ki nőjük ki nőjétek ki nőjék ki
szőni sző szőjem sződd / szőjed szője szőjük szőjétek szőjék
končící na -ik aludni alszik aludjam aludd / aludjad aludja aludjuk aludjátok aludják
enni eszik egyem edd / egyed egye együk egyétek egyék
inni iszik igyam idd / igyad igya igyuk igyátok igyák
s vokálovým vyřazením javasolni javasol javasoljam javasold / javasoljad javasolja javasoljuk javasoljátok javasolják
irigyelni irigyel irigyeljem irigyeld / irigyeljed irigyelje irigyeljük irigyeljétek irigyeljék
üdvözölni üdvözöl üdvözöljem üdvözöld / üdvözöljed üdvözölje üdvözöljük üdvözöljétek üdvözöljék
érezni érez érezzem érezd / érezzed érezze érezzük érezzétek érezzék


Podmiňovací způsob – vzory

 

Nepr. slovesa
Přítomný čas
Vzor Singulár Plurál
Infinitiv Základní tvar 1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
základní
vinni visz vinném vinnéd vinné vinnénk vinnétek vinnék
hinni hisz hinném hinnéd hinné hinnénk hinnétek hinnék
tenni tesz tenném tennéd tenné tennénk tennétek tennék
venni vesz venném vennéd venné vennénk vennétek vennék
jednoslab. končící na samohl.
róni rónám rónád róná rónánk rónátok rónák
lőni lőném lőnéd lőné lőnénk lőnétek lőnék
kinőni kinő kinőném kinőnéd kinőné kinőnénk kinőnétek kinőnék
szőni sző szőném szőnéd szőné szőnőnk szőnétek szőnék
končící na -ik aludni alszik aludnám aludnád aludná aludnánk aludnátok aludnák
enni eszik enném ennéd enné ennénk ennétek ennék
inni iszik innám innád inná innánk innátok innák
s vokálovým vyřazením javasolni javasol javasonám javasolnád javasolná javsolnánk javasolnátok javasolnák
irigyelni irigyel irigyelném irigyelnéd irigyelné irigyelnénk irigyelnétek irigyelnék
üdvözölni üdvözöl üdvözölném üdvözölnéd üdvzölné üdvözölnénk üdvözölnétek üdvözlnék
érezni érez érezném éreznéd érezné éreznénk éreznétek éreznék
Minulý čas
Vzory
Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
vinni, hinni, tenni, venni, róni, lőni, kinőni, szőni, aludni, enni, inni, javasolni, irigyelni, üdvözölni, érezni sloveso v minulém čase+ volna sloveso v minulém čase+ volna sloveso v minulém čase+ volna sloveso v minulém čase+ volna sloveso v minulém čase+ volna sloveso v minulém čase+ volna

SLOVESNÁ KONCOVKA -LAK/-LEK

 

 

V maďarštině se používá specifická slovesná koncovka lak, -lek, pokud je podmětem (Kdo? Co?)  1. osoba jednotného čísla (én) a předmětem(Kit? Mit?) je 2. osoba jednotného (te) nebo množného čísla (ti). Je-li předmětem osobní zájmena 2. osoby jednotného čísla, zájmeno lze zpravidla vynechat.

Například:
Kérlek (téged).         Prosím tě.
Várlak titeket.          Čekám vás.
Szeretlek (téged).     Miluji tě.

Končí-li kmen na t, před kterým je souhláska nebo dlouhá samohláska, přidáváme spojovací samohlásku a- nebo e-.

Například:
Tanítalak (téged).    Učím tě.
Értelek titeket.         Chápu vás.

Spojovací samohláska bude i v případě, že sloveso je v minulém čase.

Například:
Meghívtalak (téged).    Pozval jsem tě.
Felhívtalak titeket.       Zavolal jsem vám.

POMOCNÁ SLOVESA

 

 

Pomocná slovesa jsou:

1. Nečasovatelná: szabad (smět, dovolit), tilos (být zakázán), lehet (moci, být schopný), kell (muset)
– Stojí vždy ve výše uvedeném tvaru a hlavní sloveso je ve tvaru neurčitku. Např.: Itt szabad dohányozni. (Tady je dovolené kouřit.)
– Jejich tvar v minulém čase: lehetett, kellett, tilos volt, szabad volt
– Když chceme vyjádřit, že kdo může,  musí nebo smí něco udělat, neurčitek dostává osobní koncovky sloves. Např.: Várniuk kell. (Musí čekat.)
– Když chceme vyjádřit, že kdo může, dokáže něco udělat, použijeme pomocné sloveso „tud“, které následně časujeme jako pravidelná slovesa.
2. Časovatelná: akar (chtít), tud (vědět, dokázat), szokott (zvyknout), szeretne (chtěl by), szeret (mít rád, milovat), imád (zbožňovat, adorovat),utál (nenávidět)

!!! Pomocné sloveso „szokott“ v přítomném čase se používá s koncovkou minulého času a v minulém čase ho nahrazujeme slovy „rendszeresen / mindig“ + hlavní sloveso. Např.:  Régen mindig itt vásároltam. (Kdysi jsem byl zvyklý tady nakupovat.)!!!

Osobní koncovky neurčitku

Číslo Osoba várni (čekat) sietni (pospíchat) jönni (přijít)
Singulár
1. várnom sietnem jönnöm
2. várnod sietned jönnöd
3. várnia sietnie jönnie
Plurál
1. várnunk sietnünk jönnünk
2. várnotok sietnetek jönnötök
3. várniuk sietniük jönniük

SLOVESNÉ PŘEDPONY

 

 

Slovesné předpony slouží k modifikaci významu slovesa. Nejčastější slovesné předpony jsou:

Předpona Význam Příklad
be- do, dovnitř lép – belép (stoupnout – vstoupnout)
ki- z, ze, ven megy – kimegy (jít – vyjít)
fel- nahoru visz – felvisz (nést – vynést)
le- dole húz – lehúz (tahat – tahat dole)
át- přes fest – átfest (malovat – přemalovat)
ide- sem hoz – idehoz (nést – přinést)
oda- tam néz – odanéz (dívat se – podívat se tam)
vissza- zpět, zpátky, nazpět küld – visszaküld (poslat – poslat zpět, vrátit)
körül- okolo, kolem néz – körülnéz (dívat se – rozhlédnout se)
meg- slouží k vyjádření dokonavosti ír – megír (psát – napsat)
el- od, pryč a slouží i k vyjádření dokonavosti hisz – elhisz (věřit – uvěřit)
ellen- proti áll – ellenáll (stát – postavit se na odpor)
hozzá- k, ke, při- ad – hozzáad (dát – přidat)
külön- zvlášť, odděleně ír – különír (psát – psát odděleně)
össze- dohromady hív – összehív (volat – svolat)

Další slovesné předpony: abba-, agyon-, bele-, elő-, félbe-, fére-, felül-, fenn-, hátra-, helyre-, keresztül-, közbe-, közzé-, mellé-, neki-, rá-, rajta-, széjjel-, szét-, tova-, tovább-, túl-, utána-, végbe-, végig-, vissza-.

 

Slovesné předpony mohou mít nejen slovesa, ale i podstatná jména, přídavná jména, atd. Zpravidla stojí před slovesy a jsou s nimi spojeny. V některých případech se oddělí od slovesa (viz časování-rozkazovací způsob a slovosled).

POTENCIÁLNÍ SLOVESA

 

 

Jedná se o sloveso „moci“. V maďarštině ho vyjadřujeme pomocnými slovesy nebo příponami hat/-het, které se přidávají ke slovesnému kmenu, po kterém stojí osobní koncovky sloves. Struktura je:

 

slovesný kmen + -hat/-het + osobní koncovky
např.: segít + -het + -ek
(můžu pomoci)

 

Tvary nepravidelných sloves:
van lehet
jön
jöhet
megy
mehet
iszik
ihat
eszik
ehet
tesz
tehet
vezs- vehet
hisz
hihet
visz
vihet
alszik
alhat
fekszik
fekhet

 

Potenciální slovesa používáme v případě, že:
1. vyjadřujeme možnost
2. vyjadřujeme vůli
3. vyjadřujeme zákaz nebo povolení
4. v podmiňovacím způsobu vyjadřujeme návrh, podmínku a její důsledek, touhu nebo přání.

Potenciální slovesa v minulém čase se nejčastěji časují podle slovesných vzorů „-T“ pravidelných sloves (viz časování pravidelných sloves – minulý čas).

TRPNÝ ROD – PASIVUM

 

 

Slovesný rod vyjadřuje vztah mezi podmětem a přísudkem věty: vyjadřuje vztah mezi původcem (nositelem /agens/) vyjadřovaného děje a subjektem věty.

V maďarštine  pasivum se vyjadřuje:

1. Základním tvarem (přípony: -atik, -etik, -tatik, -tetik) – Je to archaická forma trpného rodu, která se skoro vůbec nepoužívá. Např.: megadatik (být někomu dopřáno/souzeno), viseltetik (chovat k někomu něco), kívántatik (být zapotřebý). Slovesa v základním tvaru trpného rodu se časují podle ikových sloves s tím rozdílem, že v druhé osobě jednotného čísla se používá jenom osobní koncovka -l.

Příklady trpného rodu se základním tvarem

Základní tvar slovesa
kíván visel
Samohlásky v kmeni
nízké nebo smíšené vysoké
Způsob Čas Číslo Osoba
Oznamovací Přítomný Sg. 1. kívántatom viseltetem
2. kívántatol viseltetel
3. kívántatik viseltetik
Pl. 1. kívántatunk viseltetünk
2. kívántattok viseltettek
3. kívántatnak viseltetnek
Minulý Sg. 1. kívántattam viseltettem
2. kívántattál viseltettél
3. kívántatott viseltetett
Pl. 1. kívántattunk viseltettünk
2. kívántattatok viseltettetek
3. kívántattak viseltettek

2. Zvratným tvarem (přípony: -ódik, -edik, -ödik, -ődik)přípony se připojují podle pravidla vokálové harmonie. Např.: fon (vít) fonódik (vinout se), sért (ublížit) sértődik (urazit se)

3. Opisnou formou (slovesné příslovce (přechodník) +  časované sloveso být)používá se jen na vyjádření stavu a nikdy ne na vyjádření činnosti.

 

Například: Zárva vannak a boltok. (Obchody jsou zavřené.)
A pad le volt festve. (Lavice byla namalovaná.)

Slovosled:

1. V zjišťovací otázce a v oznamovací větě přechodník stojí před slovesem.
Např.: A bolt nyitva van. (Obchod je otevřený.)
Nyitva van a bolt? (Je obchod otevřený?)

2. Když přechodník obsahuje slovesnou předponu, sloveso být stojí mezi slovesnou     předponou a přechodníkem.
Např.:  Le van zárva a bicikli. (Kolo je  zamčené.)

3. Když ve větě něco zdůrazňujeme, zdůrazněné slovo stojí před slovesem “být”.
Např.: Miért volt lezárva a bicikli? (Proč bylo kolo zamčené?)

Časté slovesné vazby
abbahagy valamit      – přestat s něčím, nechat něčeho
ad valakinek valamit      – dát někomu něco
aggódik valakiért/valamiért     – obávat se/strachovat se o někoho/o něco
ajándékoz valakinek valamit     – darovat někomu něco
ajánl valakinek valamit     – doporučit někomu něco
akar valakitől valamit     – chtít něco od někoho
aláír valamit       – podepsat něco
áll valamiből       – skládat se z něčeho
álmodik valakiről/valamiről     – snít o někom/o něčem
átalakít valamit valamire      – předělat něco na něco
átutal valakinek valamit     – převést někomu něco
beállít valamit       – nastavit něco
becsomagol valamit      – zabalit něco
befejez valamit      – dokončit něco
bejelent valamit      – oznámit něco
bakapcsol valamit      – zapnout něco
beleszeret valakibe/valamibe    – zamilovat se do někoho/do něčeho
beleszól valamibe      – mluvit do něčeho
bemutat valakinek valakit/valamit    – představit někoho/něco někomu
bérel valamit valakitől     – najímat něco od někoho
beszámol valakinek valmiről     – referovat někomu o něčem
beszél valkiről/valamiről     – mluvit o někom/o něčem
beszélget valakivel valakiről/valamiről   – povídat s někým o někom/o něčem
betesz valamit valahova     – dát/vložit něco někam
betöm valamit       – zacpat něco
betűz valamit       – hláskovat něco
bevált valamit valamire     – směnit něco na něco
bezár valakit/valamit     – zamknout někoho/něco
bízik valakiben/valamiben     – důvěřovat někomu/věřit v něco
bocsánatot kér valakitől (valamiért)    – žádat o prominutí někoho za něco
csalódik valakiben/valamiben    – zklamat se v někom/v něčem
csinál valamit       – dělat něco
csodál valakit/valamit     – obdivovat někoho/něco
csodálkozik valakin/valamin    – divit se někomu/něčemu
dob valamit        – hodit něco
dolgozik valakinél/valahol     – pracovat u někoho/někde
dolgozik valamin      – pracovat na něčem
egyetért valakivel valamiben     – souhlasit s někým v něčem
elad valakinek valamit     – prodat někomu něco
elbúcsúzik valakitől      – rozloučit se s někým
elege van valakiből/valamiből    – mít někoho/něco plné zuby
elfelejt valamit      – zapomenout něco
elfogad valakitől valamit     – přijmout něco od někoho
elhalaszt valamit      – oddálit něco
elítél valamit/valakit      – odsoudit někoho/něco
elkezd valamit      – začít něco
ellenőriz valakit/valamit     – kontrolovat někoho/něco
ellop valamit valiktől      – okrást někoho o něco
elmagyaráz valakinek valamit    – vysvětlit někomu něco
elmegy valakihez      – jít k  někomu
elmond valamit valakinek valamiről/valakiről  – sdělit někomu něco (o někom/o něčem)
elolvas valamit  valamiről/valakiről    – přečíst něco o někom/o něčem
elrabol valakit       – unést někoho
elront valamit       – zbabrat něco
elválik valakitől      – rozvést se s někým
elvár valamit valakitől     – očekávat něco od někoho
elveszt valamit      – ztratit něco
elzár valamit       – zavřít něco
elzár valamit valaki elől     – zamknout něco před někým
emlékeztet valakit valamire     – připomenout někomu něco
emlékszik valakire/valamire     – pamatovat někoho/něco
énekel valamit       – zpívat něco
érdekel valakit valami     – zajímat někoho něco
érez valamit       – cítit něco
ért valamit/valamihez     – chápat něco/rozumět něčemu, umět něco
eszik valamit       – jíst něco
fél valakitől/valamitől     – bát se někoho/něčeho
felad valamit       – podat něco (např. dopis)/ vzdát se něčeho
felejt valamit valahol      – zapomenou něco někde
felhív valakit       – pozvat někoho nahoru / zavolat někoho po telefonu
felnevel valakit      – vychovat někoho
felpróbál valamit      – zkusit něco (oblečení)
felrobbant valamit      – vyhodit něco do vzduchu
feltesz valamit valahova     – položit něco někam nahoru
feltesz valamit valakinek     – klást někomu něco
felvilágosí valakit valmiről     – informovat někoho o něčem
férjhez megy valakihez     – provdat se za někoho
figyel valakire/valamire     – dávat pozor na někoho/na něco
figyel valakit/valamit     – sledovat někoho/něco
fizet valamiért       – platit za něco
foglal valamit        – rezervovat něco
foglalkozik valakivel/valamivel    – zabývat se s někým/s něčím
folytat valamit      – pokračovat v něčem
fordít valamiből valamire [nyelv]    – překládat z něčeho do něčeho [jazyk]
fordít valamit valamire [pénzt]    – vynakládat něco na něco [mnoho peněz]
főz valamit       – vařit něco
függ valakitől/valamitől     – záviset na někom/na něčem
gondol valakire/valamire     – myslet na někoho/na něco
gondolkodik valamin      – přemýšlet o něčem
gondoskodik valakiről/valamiről    – starat se/pečovat o někoho/o něco
gratulál valakinek valamihez    – popřát někomu k něčemu
gyógyít valakit/valamit     – léčit někoho/něco
gyűjt valamit       – sbírat něco
gyűlöl valakit/valamit     – nenávidět někoho/něco
hagy valamit valahol      – nechat něco někde
hall valakit/valamit      – slyšet někoho/něco
hallgat valakire/valamire     – poslechnout někoho/něco
haragszik valakire (valamiért)    – hněvat se na někoho/na něco (pro něco)
harcol valakiért/valamiért     – bojovat za někoho/za něco
harcol valaki ellen/valami ellen    – bojovat proti někomu/proti něčemu
hasonlít valakire/valamire     – podobat se někomu/něčemu
hazudik valakinek (valamit)     – zalhat někomu (něco)
hisz valakinek       – věřit někomu
hisz valakiben/valamiben     – věřit v někoho/v něco
hív valakit/valamit      – volat někoho/něco
hord valamit (magánál)     – nosit něco (s sebou)
hoz valakinek valamit      – přinést/přivézt někomu něco
hozzászokik valamihez     – zvyknout si na něco
húz valakit/valamit      – tahat někoho/něco
igazoltat valakit      – legitimovat někoho
illik valakihez/valamihez       – hodit se k někomu/k něčemu
ír valakinek valakiről/valamiről    – psát někomu o někom/o něčem
ismer valakit/valamit     – znát někoho/něco
iszik valamit       – pít něco
ízlik valakinek      – chutnat někomu
javasol valakinek valakit/valamit     – doporučit někomu někoho/něco
jelent valamit       – hlásti něco/znamenat něco
jóban van valakivel      – být s někým zadobře
kap valakitől valamit      – dostat něco od někoho
kér valakitől valamit       – prosti někoho o něco
keres valakit/valamit      – hledat někoho/něco
készít valamit       – zhotovit/vyrobit něco
készül valamire      – chystat se na něco
kiad valamit       – vydat něco
kicserél valamit valamire     – vyměnit něco za něco
kiejt valamit        – upustit něco/vyslovit něco
kihúz valakit/valamit valamiből    – vytáhnout někoho/něco z něčeho
kikapcsol valamit      – vypnout něco
kimos valamit       – vyprat něco
kínál valakinek valamit      – nabízet někomu něco
kinevez valakit valamivé     – jmenovat někoho něčím
kinyit valamit       – otevřít něco
kirabol valakit/valamit     – vyloupit někoho/něco
kiszolgál valakit      – obsloužit někoho
kitakarít valamit      – uklidit něco
kíván valakinek valamit     – přát někomu něco
kivasal valamit      – vyžehlit něco
kivesz valamit valahonnan     – vybrat něco odněkud
kölcsönad valakinek valamit     – půjčit někomu něco
költ valamit (valamire)     – utrácet něco (na něco)
köszönetet mond valakinek valamiért   – děkovat někomu za něco
köt valamit (valakivel)     – plést něco/ uzavřít něco (s někým)
küld valakinek valamit      – poslat někomu něco
különbözik valakitől/valamitől    – líšit se od někoho/od něčeho
lakik valahol       – bydlet někde
lakik valakinél      – bydlet u někoho
lát valakit/valamit      – vidět někoho/něco
lekésik valamit      – zmeškat něco
lelkesedik valakiért/valamiért    – být nadšen pro někoho/pro něco
lelő valakit/valamit      – zastřelit někoho/něco
lemond valakiről/valamiről     – vzdát se někoho/něčeho
lesz valakiből/valamiből valami    – budez někoho/z něčeho něco
leszokik valamiről      – odvyknout si něčemu
letartóztat valakit      – zatknout někoho
letesz valamit       – položit něco
letöröl valamit (valahonnan)     – setřít něco (odněkud)
levesz valamit (valahonnan)     – sundat něco (odněkud)
levet valamit       – svléknout něco
megbocsát valakinek (valamit)    – odpustit někomu (něco)
megbukik valamiből       – propadnout z něčeho
megbüntet valakit (valamiért)    – potrestat někoho (za něco)
megcsinál valamit      – udělat něco
megéget valamit      – spálit/připálit něco
megegyezik valakivel valamiben    – dohodnout se s někým na něčem
megfelel valakinek/valaminek    – vyhovovat někomu/něčemu
megfog valakit/valamit     – chytit někoho/něco
meggyilkol valakit      – zavraždit někoho
meggyógyít valakit      – vyléčit někoho
meggyőz valakit valamiről     – přesvědčit někoho o něčem
meghallgat valakit/valamit     – poslechnout někoho/něco, naslouchat někomu/něčemu
meghív valakit valamire     – pozvat někoho na něco
megígér valakinek valamit     – slíbit někomu něco
megismer valakit/valamit     – poznat někoho/něco
megismerkedik valakivel     – seznámit se s někým/s něčím
megismétel valamit      – zopakovat něco
megjavít valamit      – opravit něco
megkínál valakit valamivel     – nabídnout někomu něco
megkóstol valamit      – ochutnat něco
meglátogat valakit      – navštívit někoho
meglep valakit (valamivel)     – překvapit někoho (něčím)
meglepődik valamin      – být něčím překvapen
megmelegít valamit      – ohřát něco
megmutat valamit valakinek     – ukázat někomu něco
megnéz valakit/valamit     – podívat se na někoho/na něco
megnyom valamit      – stisknout/zmáčknout něco
megoperál valakit      – provést operaci na někom
megöl valakit       – zabít někoho
megölel valakit      – obejmout někoho
megszabadul valakitől/valamitől    – zbavit se někoho/něčeho
megszagol valamit      – přičichnout k něčemu
megszárít valamit      – usušit něco
megtámad valakit      – napadnout někoho
megtart valamit      – ponechat něco
megterít valamit      – prostřít něco
megtesz valamit valakiért/valamiért   – udělat něco pro někoho/pro něco
megtilt valakinek valamit      – zakázat někomu něco
megtölt valamit valamivel     – naplnit něco něčím
megüt valakit       – udeřit někoho
megvág valakit/valamit     – říznout někoho/něco
megválaszt valakit valaminek    – zvolit někoho za něco
megvár valakit/valamit     – počkat na někoho/na něco
mesél valakinek valamit     – vyprávět někomu něco
mesél valakiről/valamiről     – vyprávět o někom/o něčem
mond valakinek valamit      – říkat někomu něco
mutat valakinek valamit     – ukázat někomu něco
nevet valakin/valamin     – smát se někomu/něčemu
nevez valakit/valamit valaminek    – nazývat někoho/něco nějak/něčím
néz valakit/valamit      – dívat se na někoho/na něco
nyit valamit       – otevřít něco
olvas valamit        – číst něco
örül valakinek/valaminek     – těšit se z někoho/z něčeho
összehasonlít valakivel valakit/valamivel valamit  – porovnat někoho s někým/něco s něčím
összpontosít valakire/valamire    – koncentrovat na někoho/na něco
rendel valamit      – objednat něco
rendelkezik valamivel     – disponovat něčím
részt vesz valamin/valamiben    – zúčastnit se něčeho
segít valakinek valamiben     – pomoci někomu v něčem
süt valamit       – péci něco
számít valakire/valamire     – spoléhat na někoho/na něco
szed valamit       – sbírat něco/brát něco (např. lék)
szeret valakit/valamit     – milovat někoho/něco
szerez valamit (valamire)     – získat něco (na něco)
szól valakiről/valamiről     – mluvit/zmínit se o někom/o něčem
találkozik valakivel      – setkat se s někým
taní valamit        – učit něco
tanít valakit valamire      – učit někoho něco
tanul valakitől valamit     – učit se něco od někoho
tanul valamiből      – poučit se z něčeho
tanulmányoz valamit      – zkoumat něco
tart valamit       – držet něco/mít něco (např. přednášku)
tart valakitől/valamitől     – bát se někoho/něčeho
tartozik valakinek (valamivel)    – být někomu něco dlužen, dlužit někomu
telefonál valakinek      – telefonovat někomu
tervez valamit       – plánovat něco
tesz valamit valahova      – dát něco někam
tesz valamit       – dělat něco
tetszik valakinek      – líbit se někomu
tol valamit       – tlačit něco
tölt valamit valakinek     – nalít někomu něco
tölt valamit valahol      – strávit něco někde
tönkretesz valamit      – zničit něco
törődik valakivel/valamivel     – starat se o někoho/o něco
tud valamit       – vědět něco
un valakit/valamit      – mít někoho/něčeho až po krk
utál valakit/valamit      – nenávidět někoho/něco
üdvözöl valakit      – zdravit někoho
vágyik valakire/valamire     – toužit po někom/po něčem
válaszol valakinek      – odpovědět někomu
válaszol valamire      – odpovědět na něco
választ valakit valamivé     – zvolit někoho něčím
válik valamivé      – stát se něčím
változik valamivé      – měnit se v něco
van/nincs kedve valakinek valamihez   – mít chuť k něčemu
vár valakit/valamit      – čekat někoho/něco
vár valakire/valamire     – čekat na někoho/na něco
varr valamit       – šít něco
vásárol valamit      – kupovat něco
véd valakit/valamit      – chránit někoho/něco
vesz valamiből      – vzít si z něčeho
vesz valamit valakitől     – koupit něco od někoho
veszekszik valakivel valami miatt    – hádat se s někým za něco/kvůli něčemu
vigyáz valakire/valamire     – dávat pozot na někoho/na něco
visel valamit       – nosti něco (např. zbraň, klobouk, atd.)
visz valakinek valamit     – nést/vézt někomu něco
vitatkozik valakivel valamiről    – dohadovat se s někým o něčem
vonatkozik valakire/valamire    – vztahovat se na někoho/na něco
zavar valakit/valamit     – rušit někoho/něco

 

Tranzitivní slovesa

 

U časování sloves rozlišujeme neurčité (podmětné) a určité (předmětné) časování. Jestliže má sloveso schopnost vázat na sebe předmět, hovoříme o tranzitivním (přechodném) slovese. V určitém (předmětném) časování časujeme pouze tranzitivní slovesa, tedy slovesa mající akuzativní objekt. Netranzitivní slovesa časujeme jen neurčitým časováním. Tranzitivní slovesa časujeme v určitém časování tehdy, když sloveso ve funkci přísudku je doplněno určitým předmětem, týká se určitého předmětu, přičemž nerozhoduje, je-li předmět zamlčen.

   Nejčastější tranzitivní slovesa jsou:

abbahagy
ad
ajánl
akar
aláír
átalakít
átutal
beállít
becsomagol
befejez
bejelent
bekapcsol
bemutat
bérel
betesz
betöm
betűz
bevált
bezár
csinál
csodál
dob
elad
elfelejt
elfogad
elhalaszt
elítél
elkezd
ellenőriz
elmond
elolvas
ellop
elmagyaráz
elrabol
elront
elveszt
elzár
énekel
érdekel
érez
ért
eszik
felad
felhív
felnevel
felpróbál
felrobbant
feltesz
felvesz
foglal
folytat
fordít
főz
fűt
gyógyít
gyűjt
gyűlöl
hall
hív
hord
hoz
húz
igazoltat
ír
ismer
iszik
javasol
jelent
kap
kér
keres
készít
kiad
kicserél
kiejt
kihúz
kikapcsol
kimos
kínál
kinyit
kirabol
kiszolgál
kitakarít
kíván
kivasal
kivesz
költ
köt
küld
lát
leír
lekésik
lelő
letartóztat
letesz
letöröl
levesz
levet
megbocsát
megbüntet
megcsinál
megéget
megfog
meggyilkol
meggyógyít
meghallgat
meghív
megismer
megismétel
megjavít
megkínál
megkóstol
meglátogat
meglep
megmelegít
megmos
megmutat
megnéz
megnyom
megoperál
megöl
megölel
megszagol
megszárít
megtámad
megtart
megterít
megtilt
megtölt
megüt
megvág
megválaszt
megvár
mond
mos
néz
nyit
olvas
rendel
süt
szed
szennyez
szeret
szerez
tanít
tanul
tanulmányoz
tart
tervez
tesz
tol
tölt
tönkretesz
tud
un
utál
üdvözöl
választ
vált
vár
varr
vásárol
véd
vesz
visel
visz
zavar

 

SLOVOTVORNÉ PŘÍPONY SLOVESNÉ

Přípona Slovní druh základního  slova Základní slovo Vytvořené slovo Význam vytvořeného slova
-hat

-het

sloveso vár

kér

várhat

kérhet

potenciální slovesa
-at

-et

-tat

-tet

sloveso vár

kér

várat

kéret

kauzativní slovesa
-kodik, -kedik,

-ködik
-kozik, -kezik
-közik

-ódik, -ődik

-ó(d)zik, -ő(d)zik

sloveso mos

emel

 

mosakodik

emelkedik

 

zvratná slovesa
-atik

-etik

-tatik

-tetik

sloveso ad

kér

adatik

 

trpná slovesa
-gat,-get

-gál,-gél

-dos

-des

-dös

-kod

-ked

-köd

-dogál

-degél

-dögél

sloveso keres

áll

keresgél

álldogál

frekventativní slovesa

(činnost trvá delší dobu nebo se vícekrát opakuje)

-n

-int

-ll

sloveso csörög

csavar

 

csörren

csavarint

 

momentánní slovesa

(činnost trvá krátkou dobu a neopakuje se)

-d

-l

-dul

-dül

sloveso szól

cseng

szólal

csendül

 

ingresivní slovesa

(vyjadřují začátek činnosti)

-l

-z

podstatné jméno gyalu

fésű

pipa

gyalul

fésül

pipázik

pracovat/zabývat se s něčím
-ászik

-észik

-z

-zik

podstatné jméno hal

málna

halászik

málnázik

držet, shromažďovat nebo sbírat něco
-kodik

-kedik

-ködik

podstatné nebo přídavné jméno

 

bohóc bohóckodik chovat se určitým způsobem
-l

-ll

podstatné, přídavné jméno nebo číslovka csoda

sok

csodál

sokall

nazvat nebo považovat něco něčím / nějakým
-ít přídavné jméno szabad szabadít udělat něco nějakým
-ul

-ül

-odik

-edik

přídavné jméno szabad

 

fiatal

szabadul

 

fiatalodik

stát se nějakým