PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen. Dávají odpovědi na otázky milyen? (jaký?) a melyik? (který?).

Přídavné jméno stojí nejčastěji před podstatným jménem (přívlastek). V takovém případé nedostává žádné koncovky (např. kicsi gyerekek /malé děti/). Když stojí samostatně, čili nahrazuje podstatné jméno, dostává koncovky podstatného jména (např. kicsik /malé/). V případě, že stojí za podstatným jmémen (často je to jmenný přísudek), dostane ty stejné koncovky jako podstatné jméno (A gyerekek kicsik. /Děti jsou malé./).

S přídavnými jmény můžeme i porovnávat dvě anebo více věcí, nebo vyjádřit příslovečné určení způsobu.

MNOŽNÉ ČÍSLO

Množné číslo přídavných jmen se vyjadřuje se znakem -k jako u podstatných jmen.

 

Slovo končící se na / kmen Koncovka Pravidlo Nominativ singulár Nominativ plurál
-a -k -a se prodlouží -á- + -k sárga sárgák
-e -k -e se prodlouží -é- + -k fekete feketék
-i, -ú -ak slovo se smíšenými nebo nízkými samohláskami končící se na -i nebo -ú ázsiai
hosszú
ázsiaiak
hosszúak
-i, -ű -ek slovo s vysokými samohláskami končící se na -i (původ značící slova) nebo -ű keleti keletiek
ostatní samohlásky -k koncovka množného číslo se jen přidá olcsó
kicsi
olcsók
kicsik
souhlásky
-ök v případě slov “görög” a “török”
görög
török
görögök
törökök
-ek všechna přídavná jména s vysokými samohláskami    fehér fehérek
-ok po koncovce -tlan, -talan, -atlan a v případe některých přídavných jmen s nízkými nebo se smíšenými samohláskami nyugtalan
angol
nyugtalanok
angolok
-ak ve většině případů přídavných jmen s nízkými nebo se smíšenými samohláskami rossz
piros
rosszak
pirosak

AKUZATIV
(koho? co? – 4. pád = přímý předmět)


Akuzativ
přídavných jmen se používa jen v tom případě, když přídavné jméno stojí samostatně místo předmětu.

 

Slovo končící se na / kmen Koncovka Pravidlo Nominativ singulár Akuzativ singulár
-a -t -a se prodlouží -á- + -t sárga sárgát
-e -t -e se prodlouží -é- + -t fekete feketét
ostatní samohlásky -t koncovka akuzativu se jen přidá keleti
kicsi
ázsiai
hosszú
keletit
kicsit
ázsiait
hosszút
souhlásky
-öt v případě slov “görög” a “török” görög
török
görögöt
törököt
-et všechna přídavná jména s vysokými samohláskami fehér fehéret
-at kmen obsahuje nízké nebo smíšené samohlásky rossz
piros
rosszat
pirosat
-ot některá přídavná jména dostanou koncovku -ot arab arabot
-t některá přídavná jména končící se na -l, -sz a všechna přídavná jména končící se na -talan, -telen, -tlan, -tlen, -atlan, -etlen dostanou koncovku -t angol
ismeretlen
angolt
ismeretlent

SUPERESIV PŘÍDAVNÝCH JMEN
(na kom? na čem? – 6. pád)

 

Slovo končící se na Koncovka Pravidlo Nominativ singulár Superesiv singulár
-a -n -a se prodlouží → -á- + -n sárga sárgán
-e -n -e se prodlouží → -é- + -n fekete feketén
ostatní samohlásky -n koncovka superesivu se jen přidá kicsi
hosszú
kicsin
hosszún
souhlásky
-ön v případě slov “görög” a “török” görög
török
görögön
törökön
-en kmen obsahuje vysoké samohlásky fehér fehéren
-on kmen obsahuje nízke nebo smíšené samohlásky piros
angol
piroson
angolon

OSTATNÍ PŘÍSLOVEČNÉ PŘÍPONY

 

Slovo končící se na Pravidlo Nominativ singulár Ostatní příslovečné přípony (příklad -ban, -ben)
-a -a se prodlouží + příslovečná přípona s nízkou samohláskou sárga sárgában
-e -e se prodlouží + příslovečná přípona s vysokou samohláskou fekete feketében
ostatní samohlásky příslovečná přípona se přídá beze změn podle pravidla vokálové harmonie (viz. slova končící se na souhlásky) kicsi
hosszú
kicsiben
hosszúban
souhlásky
v případě slov “görög” a “török” → příslovečná přípona s labializovanou vysokou samohláskou (v případě, že přípona existuje jen nelabializovanou vysokou samohláskou, použíjeme tuto příponu) görög
török
görögben
törökben
slovo obsahuje vysoké samohlásky (e, é, i, í) → příslovečná přípona s nelabializovanou vysokou samoháskou fehér fehérben
slovo obsahuje nízke samohlásky (a, á, o , ó, u, ú) nebo smíšené samohlásky → příslovečná přípona s nízkou samoháskou angol angolban

 

Příslovečné přípony
Pád Přípona Český ekvivalent
Dativ -nak, -nek 3. pád bez předložky
Instrumentál -val, -vel s, se (7. pád)
Illativ -ba, -be do (2. pád)
Inessiv -ban, -ben v, ve (6. pád)
Elativ -ból, -ből z, ze (2. pád) (ze vnitř)
Sublativ -ra, -re na (4. pád)
Delativ -ról, -ről z, ze (2. pád) (z plochy)
Allativ -hoz, -hez, -höz k, ke (3. pád)
Adessiv -nál,  -nél u (2. pád)
Ablativ -tól, -től od (2. pád)
Terminativ -ig do (2. pád – čas), po (4. pád – místo)
Finál-kauzál -ért pre (4. pád)
Translativ -vá, -vé v, ve (4. pád – “proměnit se v…)
Essiv-formál -ként jako (např. přišel jako první)
Distributiv -nként po (např. po jednom), jak často (např. jednou za 2 týdny)
Temporál -kor o (6. pád – čas) (např. o páté hodině)
Distributiv-temporál -nta, -nte -né (např. týdně, ročně)
Sociativ -stul, -stül společně s někým / s něčím (7. pád)
Lokativ -t, -ott, -ett, -ött v, vo (6. pád) + název města


SLOVOTVORNÉ PŘÍPONY PŘÍDAVNO-JMENNÉ

 

Přípony Vysvětlení Příklady
-s, -os, -as, -es, -ös Tvoření přídavného jména z podstatných jmen. Spojovací samohlásky se přidávají podle pravidla množného čísla přídavných jmen. kép → képes (obraz obrazový)
-i Tvoření přídavného jména z podstatných jmen. Koncovky -i značí místo, původ nebo čas. Afrika → afrikai (Afrika africký)
tél
→ téli (zima zimní)
-(j)ú, -(j)ű Tvoření přídavného jména z podstatných jmen. Vytvořené přídavné jméno se používa s jiným přídavným jménem. jó humor → jó humorú (dobrý humor někdo s dobrým humorem /”dobrohumorný”/)
-talan, -telen, -tlan, -tlen, -atlan, -etlen Tvoření přídavného jména z přídavného jména. Nově vytvořené slovo znamená opak původního slova (antonymum). Na konkrétní použití přípon není pravidlo. udvarias → udvariatlan (zdvořilý nezdvořilý)
egészséges
→ egészségtelen (zdravý nezdravý)

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN


Stupňování přídavných jmen vytváříme se stupňovacím znakem -bb. Uplatňuje se pravidlo vokálové harmonie při výběru spojovací samohlásky.

 

Stupeň Afixy Příklad
1. stupeň – pozitiv olcsó (levný)
2. stupeň – komparativ -bb olcsóbb (levnější)
3. stupeň – superlativ a leg-…-bb a legolcsóbb (nejlevnější)

 

Slovo končící se na Koncovka Pravidlo Pozitiv Komparativ Superlativ
-a -bb -a se prodlouží sárga sárgább a legsárgább
-e -bb -e se prodlouží fekete feketébb a legfeketébb
ostatní samohlásky -bb znak se jen přidá olcsó olcsóbb a legolcsóbb
souhlásky
-ebb všechna přídavná jména obsahující jen vysoké samohlásky fehér fehérebb a legfehérebb
-abb všechna přídavná jména obsahující nízké samohlásky nebo slovo se smíšenýmí samohláskami magas magasabb a legmagasabb
nepravidelné stupňování
Nepravidelně se stupňují: nagy
bátor
hosszú
lassú
kicsi
könnyű
nehéz
szép


kevés
sok
nagyobb
bátrabb
hosszabb
lassabb
kisebb
könnyebb
nehezebb
szebb
jobb
bővebb
kevesebb
több
a legnagyobb
a legbátrabb
a leghosszabb
a leglassabb
a legkisebb
a legkönnyebb
a legnehezebb
a legszebb
a legjobb
a legbővebb
a legkevesebb
a legtöbb

POROVNÁVÁNÍ KVALITY


1. Když mezi dvěma nebo více věcmi není kvalitativní rozdíl, používáme strukturu: “(ugyan)olyan…, mint…” (tak (stejně)…jako…).
   Např.: Ez az alma olyan nagy, mint az. (Toto jablko je tak velké jako tamto jablko. NEBO Toto jablko je stejně velké jako tamto jablko.)

2. Když mezi dvěma nebo více věcmi je kvalitativní rozdíl, používáme strukturu: “…-bb, mint…” (…-ší jak…) nebo “…-bb…-nál/-nél (…-ší od…).
Např.: Ez az alma kisebb, mint az. (Toto jablko je menší jak tamto jablko.)
Ez az alma kisebb annál. (Toto jablko je menší od tamtoho jablka.)

3. Když z více věcí pojmenujeme nejextrémnější, používáme strukturu: “a leg-…-bb” (nej-…-ší).
Např.: Ez az alma a legkisebb. (Toto jablko je nejmenší.)

!!! POZOR: Před spojkou “mint” (jako, jak) je vždy čárka!!!


POROVNÁVÁNÍ KVANTITY


1. Když mezi dvěma nebo více věcmi není kvantitativní rozdíl, používáme strukturu: “(ugyan)annyi…, mint…” (tolik…kolik).
Např.: Itt annyi alma van, mint ott. (Zde je tolik jablk kolik je tam.)

2. Když mezi dvěma nebo více věcmi je kvantitativní rozdíl, používáme strukturu: “több / kevesebb, mint…” (více / méně jak).
Např.: Itt több alma van, mint ott. (Zde je více jablk jak tam.)

3. Když z více věcí pojmenujeme nejextrémnější, používáme strukturu: “a legtöbb / a legkevesebb” (nejvíc / nejméně).
Např.: Itt van a legtöbb alma. (Zde je nejvíc jablk.)

!!! POZOR: Před spojkou “mint” (jako, jak) je vždy čárka!!!

VYJÁDŘENÍ MÍRY KVANTITATIVNÍHO ROZDÍLU


Míru kvantitativního rozdílu mezi tím, co porovnáváme, vyjadřujeme příslovečnou příponou “-val, -vel”. Ptáme se mennyivel…-bb? (o kolik?).

1. Když mezi dvěma nebo více věcmi je malý rozdíl, použijeme strukturu: “kicsivel…-bb” nebo “valamivel…-bb” (o málo…-ší nebo o něco…-ší).
Např.: Ez az alma valamivel nagyobb, mint az. (Toto jablko je o něco větší než to druhé.)

2. Když mezi dvěma nebo více věcmi je velký rozdíl, použijeme strukturu: “sokkal…-bb” nebo “jóval…-bb” (o dost…-ší).
Např.: Ez az alma sokkal nagyobb, mint az. (Toto jablko je o dost větší než to druhé.)

3. Když ukážeme na přesný rozdíl mezi dvěma věcmi, použijeme strukturu: mértékegység + –val/vel…-bb” (o + měrná jednotka+ …-ší).
Např.: Ez az alma egy centiméterrel nagyobb, mint az. (Toto jablko je o jeden centimetr větší než to druhé.)

“MINÉL-ANNÁL” SPOJENÍ (ČÍM-TÍM)


Tímto spojením vyjadřujeme koleraci mezi dvěma ději a použijeme strukturu: “minél…-bb…, annál…-bb….” (čím….-ší…, tím…-ší).
Např.: Minél később fekszel le, annál fáradtabb leszel holnap. (Čím  později půjdeš spát, tím víc budeš zítra unavený.)