PODSTATNÁ JMÉNA

Podstatná jména značí osoby, zvířata, rostliny, věci a pojmy. Před podstatným jménem může stát určitý nebo neurčitý člen. Podstatná jména nemají rod. Ptáme se ně ki? mi? (kdo? co?).

Podstatná jména často dostávají přípony, které rozdělujeme do třech skupin:

1. slovotvorné přípony (vytváří nová slova)
2. znaky (značí číslo, přivlastňování, atd.)
3. příslovečné přípony (pádové koncovky)

 

MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN V NOMINATIVU

Množné číslo používáme v tom případě, když z něčeho je víc, ale neurčíme množství. Když určíme množství (tři, šest, mnoho, atd.), podstatné jméno bude v jednotném čísle a v případě, že podstatné jméno je podmětem ve větě i sloveso bude v jednotném čísle.

Za tázacími zájmeny hány? mennyi? (kolik?) podstatné jméno je též vždy v jednotném čísle.

Znak plurálu je k. Tento znak často přidáváme ke slovu se spojovací samohláskou.

V množném čísle se na podstatná jména ptáme kik? mik? (kdo? co?).

Nepravidelné formy množného čísla podstatných jmen nevidíme ze základního slova, proto se je musíme naučit.

 

Typ Slovo končící se na / kmen Koncovka Pravidlo Nominativ singulár Nominativ plurál
Pravidelná podstatná jména -a -k -a se prodlouží = -ák mama mamák
-e -k -e se prodlouží = -ék csésze csészék
ostatní samohlásky -k koncovka množného čísla se jen přidá kávé
kapu
kávék
kapuk
-alom
-elem
-ak
-ek
v množném čísle bude -alma-, -elme- + -k jutalom
rejtelem
jutalmak
rejtelmek
souhlásku
-ök když poslední slabika kmene obsahuje labializovanou vysokou samohlásku (ö,ő,ü,ű) a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky gyümölcs gyümölcsök
-ek když poslední slabika kmene obsahuje nelabializovanou vysokou samohlásku (e,é,i,í)  a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky szék székek
-ok když kmen obsahuje nízké (a,á,o,ó,u,ú)  nebo nízké i vysoké samohlásky kalap kalapok
cizí slova viz případy výše rozhodující je poslední samohláska na určení přípony, postupujeme i tady podle pravidla vokálové harmonie szoftver szoftverek
složená slova viz případy výše rozhodující je poslední slovo na určení přípony, postupujeme podle výše uvedených pravidel buszjegy /busz-jegy/ buszjegyek
Nepravidelná podstatná jména v-kmen -ak
-ek
jednoslabičná slova končící na dlouhou samohlásku často změní kmen na v-kmen = -ak, -ek
cső
tavak
csövek
vokálové zkrácení jednoslabičných a dvojslabičných kmenů -ak
-ek
v některých jednoslabičných a dvojslabičných slovech se dlouhá samohláska zkrátí a pravidlo vokálové harmonie v některých případech neplatí út
kéz
tehén
híd
utak
kezek
tehenek
hidak
jednoslabičná slova -ak
-ek
v některých případech jednoslabičná slova dostanou koncovky -ak/-ek a kmen slova se nezmění; pro slova s vysokými samohláskami se používá spojovací samohláska e- a pro slova s nízkými nebo smíšenými samohláskami se používá spojovací samohláska -a-
ház
toll
őz
házak
tollak
őzek
dvojslabičný kmen s vokálovým vyřazením -ak
-ek
-ok
-ök
V některých slovech se samohlásky poslední slabiky vyřadí:

  • když poslední samohláska změněného kmene je labializovaná vysoká samohláska, spojovací samohláskou je -ö-
  • když poslední samohláska změněného kmene je nelabializovaná vysoká samohláska, spojovací samohláskou je e-
  • když poslední samohláska změněného kmene je a, á, o, ó, spojovací samohláskou je -o-
  • v některých případech může být i -a-, když poslední samohláska změněného kmene je a, á nebo poslední slabika slova je -jú
bokor
eper
tükör
ököl
ökör
farok
sátor
borjú
varjú
bokrok
eprek
tükrök
öklök
ökrök
farkak
sátrak
borjak
varjak

PODSTATNÁ JMÉNA V AKUZATIVĚ
(přímý předmět)

Přímý předmět ve větě je ta osoba nebo věc, na kterou se směřuje činnost nebo děj. Ptáme se na ně kit? mit? kiket? miket? (koho? co?).

Pádová koncovka akuzativu je t.

Přímý předmět může být určitý a neurčitý, podle kterého se odvíjí časování sloves (v maďarštině existuje v každém způsobu a čase určité(předmětové) a neurčité ( podmětové) časování sloves).

Přímý předmět je určitý, když:
– před ním je určitý člen
– je vlastní podstatné jméno
– před ním stojí ukazovací zájmeno nebo ukazovací zájmeno je přímý předmět
– před ním stojí tázací zájmeno melyik?(který?) nebo zájmeno končící se na  melyik, -egyik
– přímý předmět je jeden z následujících zájmen: Önt (vás
vykání singulár), Önöket (vás vykání plurál), őt (jeho, ji, jeho), őket (je), egymást (vzájemné
zájmeno), magamat, magadat, magát, magunkat, magatokat, magukat (zvratné zájmeno se, si).

Přímý předmět je neurčitý, když:
– před ním stojí neurčitý člen
– před ním stojí množství vyjadřující slovo (např. jeden, dva, mnoho, atd.)
– před ním stojí tázací zájmeno milyen? (jaký, jaká, jaké?) nebo zájmeno končící se na -milyen
– před ním stojí tázací zájmeno kit? (koho?), mit?(co?) nebo zájmena končící se na -kit, -mit
– přímý předmět je jeden z následujících záměn: engem (mně), téged (tebe), minket (nás), titeket (vás).

Typ Slovo končící se na / kmen Koncovka Pravidlo Nominativ Akuzativ
Pravidelná podstatná jména -a -t -a se prodlouží = -át mama mamát
-e -t -e se prodlouží = -ét csésze csészét
ostatní samohlásky -t koncovka akuzativu se jen přidá kávé
kapu
kávét
kaput
-alom
-elem
-at
-et
v akuzativu bude -alma-, -elme- + -t jutalom
rejtelem
jutalmat
rejtelmet
-j, -l, -ly, -n, -ny, -r, -s, -sz, -z -t koncovka akuzativu se jen přidá
tányér
ismerős
tányért
ismerőst
ostatní souhlásky
-öt když poslední slabika kmene obsahuje labializovanou vysokou samohlásku (ö,ő,ü,ű) a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky gyümölcs gyümölcsöt
-et když poslední slabika kmene obsahuje nelabializovanou vysokou samohlásku (e,é,i,í)  a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky szék széket
-ot když kmen obsahuje nízké (a,á,o,ó,u,ú)  nebo nízké i vysoké samohlásky kalap kalapot
podstatné jméno
s příponou
-at
-et
v případě, že slovo už obsahuje znak množného čísla nebo osobní přivlastňovací znak, použijeme koncovku -at nebo -et podle pravidla vokálové harmonie virágok
szomszédom
virágokat
szomszédomat
cizí slova viz případy výše rozhodující je poslední samohláska na určení přípony, postupujeme i tady podle pravidla vokálové harmonie szoftver szoftvert
složená slova viz případy výše rozhodující je poslední slovo na určení přípony, postupujeme podle výše uvedených pravidel buszjegy /busz-jegy/ buszjegyet
Nepravidelná podstatná jména v-kmen -at
-et
jednoslabičná slova končící na dlouhou samohlásku často změní kmen na v-kmen
cső
tavat
csövet
vokálové zkrácení jednoslabičných a dvojslabičných kmenů -at
-et
v některých jednoslabičných a dvojslabičných slovech se dlouhá samohláska zkrátí a pravidlo vokálové harmonie v některých případech neplatí út
kéz
tehén
híd
utat
kezet
tehenet
hidat
jednoslabičný kmen končící se na -j, -l, -ly, -n, -ny, -r, -s, -sz, -z, -zs -at
-et
neuplatňuje se pravidlo přidání t bez spojovací samohlásky u některých jednoslabičných slov končící se na -j, -l, -ly, -n, -ny, -r, -s, -sz, -z, -zs;
v případě, že kmen obsahuje vysokou samohlásku, spojovací samohláskou je
e- a v případě, že kmen obsahuje nízkou samohlásku, spojovací samohláskou je a
ház
toll
őz
házat
tollat
őzet
dvojslabičný kmen s vokálovým vyřazením -at
-et
-ot
-öt
V některých slovech se samohlásky poslední slabiky vyřadí:

  • když poslední samohláska změněného kmene je labializovaná vysoká samohláska, spojovací samohláskou je -ö-
  • když poslední samohláska změněného kmene je nelabializovaná vysoká samohláska, spojovací samohláskou je e-
  • když poslední samohláska změněného kmene je a, á, o, ó, spojovací samohláskou je -o-, v některých případech může být i -a-
bokor
eper
tükör
ököl
ökör
farok
sátor
borjú
varjú
bokrot
epret
tükröt
öklöt
ökröt
farkat
sátrat
borjat
varjat

PŘIVLASTŇOVÁNÍ
PODSTATNÁ JMÉNA V POSESIVNÍM GENITIVU (V PŘIVLASTŇOVACÍM PÁDĚ)

 

Posesivním genitivem (dále jen genitiv) vyjadřujeme, že něco někdo vlastní nebo něco/někdo k někomu/k něčemu patří. Ptáme se na ně kinek a mije? minek a mije? kié? (koho? čeho?).  Pádová přípona je: -nak, -nek, které se připájajú k vlastníkovi. Pádové přípony jsou stejné jako přípony pro dativ.

V genitivě vlastník předchází vlastnictví. Koncovku genitivu dostává vlastník,  vlastnictví dostává osobní přivlastňovací znak. Před vlastníkem stojí vždy určitý člen a před vlastnictvím pouze v tom případě, když vlastník stojí s koncovkou -nak/-nek.

Spojovací samohlásky pro pádovou koncovku budou stejné jako v nominativě množného čísla podstatných jmen.

Vlastnický poměr se nevyjadřuje přivlastňovacími zájmeny, ale osobními přivlastňovacími příponami, přivlastňovacím znakem množného čísla nebo přivlastňovacím znakem.

PŘIVLASTŇOVÁNÍ – VLASTNICTVÍ V JEDNOTNÉM ČÍSLE

(Příklady: moje auto, tvá kniha, náš život, atd.)

Pravidelná podstatná jména

Číslo Osoba Určitý člen a příklady osob Osobní přivlastňovací znaky (osobní přivlastňovací přípony)
Singulár 1. az én -m, -am, -om, -em, -öm
2. a te -d, -ad, -od, -ed, -öd
3. az ő, az Ön, Péter -a, -e, -ja, -je
Plurál 1. a mi -nk, -unk, -ünk
2. a ti -tok, -tek, -tök, -atok, -otok, -etek, -ötök
3a. az ő /!!! ne “az ők”/ -uk, -ük, -juk, -jük
3b. az Önök, a lányok -a, -e, -ja, -je
3c. a(z) /bez osoby/ -uk, -ük, -juk, -jük

V případě, že vlastnictví končí na samohlásku, přidáme koncovku bez spojovací samohlásky a dodržujeme pravidlo vokálové harmonie.

V případě, že vlastnictví končí na souhlásku, přidáme koncovku se spojovací samohláskou (postupujeme podle pravidla vokálové harmonie). Slova končící se na -s, -sz, -z, -zs, -c, -cs, -dzs, -j, -gy, -ly, -ny, -ty nikdy nedostanou poříponu: -ja, -je, -juk, -jük, vyjímku tvoří slova vyjadřující členy rodiny.

 

Číslo
Osoba
Vzory
autó mese kendő haza
Singulár
1. autóm mesém kendőm hazám
2. autód meséd kendőd hazád
3. autója meséje kendője hazája
Plurál
1. autónk mesénk kendőnk hazánk
2. autótok mesétek kendőtök hazátok
3a. autójuk meséjük kendőjük hazájuk
3b. autója meséje kendője hazája
3c. autójuk meséjük kendőjük hazájuk
Číslo
Osoba
Vzory
ház kabát kert sör
Singulár
1. házam kabátom kertem söröm
2. házad kabátod kerted söröd
3. háza kabátja kertje söre
Plurál 1. házunk kabátunk kertünk sörünk
2. házatok kabátotok kertetek sörötök
3a. házuk kabátjuk kertjük sörük
3b. háza kabátja kertje söre
3c. házuk kabátjuk kertjük sörük


Nepravidelná podstatná jména

 

1. slova vyjadřující členy rodiny

 

Číslo

Osobaédesanyaédesapafiúöcsbátynagynéniszülők*

Singulár1.édesanyámédesapámfiamöcsémbátyámnagynénémszüleim2.édesanyádédesapádfiadöcsédbátyádnagynénédszüleid3.édesanyjaédesapjafiaöccsebátyjanagynénjeszüleiPlurál1.édesanyánkédesapánkfiunköcsénkbátyánknagynénénkszüleink2.édesanyátokédesapátokfiatoköcsétekbátyátoknagynénétekszüleitek3a.édesanyjukédesapjukfiuköccsükbátyjuknagynénjükszüleik3b.édesanyjaédesapjafiaöccsebátyjanagynénjeszülei3c.édesanyjukédesapjukfiuköccsükbátyjuknagynénjükszüleik

*vlastnictví v množném čísle

2. slova končící se na
alom, -elem se změní na alm-, -elm- (félelem = félelmem, félelmed, atd.)

3. mnoho jednoslabičných slov končící se na dlouhou samohlásku se změní na v-kmen (kő = kövem, köved, atd.)

4. v některých jedno a dvojslabičných slovech se samohláska zkrátí (levél = levelem, leveled, atd.)

5. v některých dvojslabičných slovech se samohláska poslední slabiky vyřadí (dolog = dolgom, dolgod, atd.)

Částečná nepravidelná podstatná jména


1. nepravidelná podstatná jména v 3. osobě (podle vlastníka)

 

Podstatné jméno 3. o. jedn. čísla 3. o. mn. čísla
ájtó ajtaja ajtajuk
erő ereje erejük
idő ideje idejük
erdő erdeje erdejük
tüdő tüdeje tüdejük

2. nepravidelná podstatná jména v 1. a 2. osobě (podle vlastníka)

Podstatné jméno
Jednotné číslo Množné číslo
1. osoba 2. osoba 1. osoba 2. osoba
út utam utad utunk utatok
híd hidam hidad hidunk hidatok
száj szám szád szánk szátok

 

PŘIVLASTŇOVÁNÍ – VLASTNICTVÍ V MNOŽNÉM ČÍSLE

(Příklady: moje auta, tvoje slova, vaše knihy)

 

Když přivlastňování obsahuje vlastnictví v množném čísle, vyjadřujeme to přivlastňovacím znakem množného čísla i, -ai, -ei, -jai, -jei. Struktura je následující :

podstatné jméno + přivlastňovací znak množného čísla (-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei-) + přivlastňovací osobní přípona

 

Číslo

OsobaUrčitý člen a příklady osobPřivlastňovací znak množného číslaOsobní přivlastňovací znaky 
(osobní přivlastňovací přípony)

Singulár1.az én-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei--m2.a te-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei--d3.az ő, az Ön, Péter-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei– Plurál1.a mi-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei--nk2.a ti-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei--tok, -tek3a.az ő /!!! ne “az ők”/-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei--k3b.az Önök, a lányok-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei-3c.a(z) /bez osoby/-i-, -ai-, -ei-, -jai-, -jei--k

Když podstatné jméno končí na samohlásku a, á, e, é, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű,  přidá sa přivlastňovací znak množného čísla (-i-) bez spojovací samohlásky. Poté se přidá přivlastňovací osobní přípona.

Když podstatné jméno končí na i nebo souhlásku, přidá se přivlastňovací znak množného čísla (-ai-, -ei-, -jai-, -jei-). Poté se přidá přivlastňovací osobní přípona.

 

Podstatné jméno (nominativ singulár) Přivlastňovací znak množného čísla Přivlastňovací osobní přípona Výsledek Překlad
kabát -jai- kabátjai jeho kabáty
kép -ei- -d képeid tvoje obrázky
autó -i- -m autóim moje auta


Za tázacími zájmeny hány? mennyi? (kolik?) a množstvím vyjadřující slovy vlastnictví bude vždy v jednotném čísle.

Například:
Itt nyaral a lányom két gyermeke.  (!!! a ne “Itt nyaral a lányom két gyermekei.”)
Tu stráví letní prázdniny dvě děti mé dcery.

VÍCENÁSOBNÝ POSESIVNÍ GENITIV

Koncovka vícenásobného posesivního genitivu (přípona přivlastňovacího přívlastku) je -nak/-nek, která se přidáva k vlastníkovi.

V případě, že chceme vyjádřit přivlastňování, můžeme použít krátký tvar nebo tvar s koncovkou nak/-nek (dlouhý tvar).

Krátký tvar:
a lány könyve – kniha dívky (dívky kniha)

Dlouhý tvar:
a lánynak a könyve – kniha dívky (dívky kniha)

Když se jedná o vícenásobný posesivní genitiv, musíme použít příponu nak/-nek, kterou přidáme k druhému vlastníkovi.

Například:
Kati barátjának a békája – žába přítele Katky (žába Katky přítele)

SPOJENÍ “JÁ MÁM / JÁ NEMÁM”


V maďarštině se nepoužívá sloveso mít, tento vztah se vyjadřuje s pomocí slovesa
van/nincs (je/není). Struktura je:

určitý člen + vlastník-nak/-nek + van/nincs + vlastnictvo-přivlastňovací znak-(znak množného čísla)-přivlastňovací osobní přípona


Například:
A kislánynak van könyve. – Děvče má knihu.

Podmět věty je vždy slovo vlastnictví. Když vlastnictví je v množném čísle, tak i sloveso bude v množném čísle.

Slovosled:

Když ve větě zdůrazňujeme, že někdo má nebo něco nemá, sloveso van/nincs bude stát mezi vlastníkem a vlastnictvím.

A kislánynak van könyve.

Když zdůrazňujeme vlastnictví, sloveso stojí za ním.

A kislánynak könyve van.

Když zdůrazňujeme vlastníka, sloveso je na konci věty a vlastník stojí před slovesem.

Könyve a kislánynak van.

OSOBNÍ ZÁJMENA V PŘIVLASTŇOVACÍ VAZBĚ

 

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. nekem nekünk
2. neked nektek
3. neki nekik
Vykání Önnek Önöknek

Používají se osobné zájmena v dativu ve spojení se slovesem van/nincs, tedy když se vyjadřuje kdo má nebo nemá něco. Před zájmenem nikdy nestojí určitý člen.

Například:
Nekem van tollam. – Já mám pero.

ZJIŠTĚNÍ VLASTNÍKA – PŘIVLASTŇOVACÍ ZNAK “-É”


 

Na vlastníka se můžeme ptát: kié? (čí?), kinek a…? (koho?), minek a…? (čeho?). Slovo “kié” se používá s ukazovacím zájmenem.

Například:
Kinek a tolla van nálad? – Čí pero máš u sebe?
nebo
Kié ez a toll? – Čí je toto pero?

Na kié? odpovídáme vždy s jedním slovem, vlastníkem. Jako druhou variantou můžeme odpovídat celou větou nebo také jedním slovem. V takovém případě vlastník dostane koncovku é. Když vlastnictví je v množném čísle, vlastník dostane koncovku éi.


Například:
Kié ez a toll? – Čí je toto pero?
Pétré. – Petrovo.

Kiéi ezek a könyvek? – Čí jsou tyto knihy?
Barátoméi. – Přítele.

Když odpovídáme jedním slovem, vlastníkem, můžeme použít i přivlastňovací zájmeno. Toto zájmeno nemůže nikdy stát spolu s vlastnictvím.

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

 

Vlastník v čísle

OsobaVlastnictví v jednotném čísleVlastnictví v množném čísle

Jednostné číslo1.enyém (česky: můj)enyéim (česky: moji)2.tiedtieid3.övéövéi3. vykáníÖnéÖnéiMnožné číslo1.mienkmieink2.tietektieitek3.övékövéik3. vykáníÖnökéÖnökéi

PŘÍSLOVEČNÉ PŘÍPONY (OSTATNÍ PÁDY)


Jelikož v maďarštině neexistují předložky spojené s pády, každý aspekt se vyjadřuje příponou nebo záložkou. Zařazení maďarských koncovek do pádů je následovné:

Pád Druh pádové přípony/znaku Přípony Český ekvivalent
Nominativ nominativ
Akuzativ předmětu -t koho? co? (přímý předmět – 4. pád)
Genitiv přivlastňování -nak, -nek koho? čeho? (2. pád)
Pád Příslovečná přípona Přípony Český ekvivalent
Dativ dativu -nak, -nek komu? čemu? (3. pád)
Instrumentál instrumentálu -val, -vel s, se (7. pád)
Illativ místa -ba, -be do (2. pád)
Inessiv místa a času -ban, -ben v, ve (6. pád)
Elativ místa -ból, -ből z, ze (2. pád)
Sublativ místa a času -ra, -re na (4. pád)
Superesiv místa a času -n, -on, -en, -ön na (6. pád)
Delativ místa -ról, -ről z, ze (z plochy – 2. pád), o (6. pád)
Allativ místa -hoz, -hez, -höz k, ke (3. pád)
Adessiv místa -nál, -nél u (2. pád), při (6. pád)
Ablativ místa a času -tól, -től od (2. pád)
Terminativ místa a času -ig do (2. pád-čas), po (4. pád – místo)
Finál-kauzál účelu -ért pro (4. pád), za (4. pád)
Translativ výsledku -vá, -vé v, ve (4. pád)
Essiv-formál způsobu -ként jako (např. přišel jako první)
Distributiv času a způsobu -nként po (např. po jednom), jak často (např. týdně)
Temporál času -kor o (6. pád – např. o páté hodině)
Distributiv-temporál času -nta, -nte -ně (např. týdně)
Sociativ sociativu -stul, -stül společně s někým/něčím (7. pád)
Lokativ místa -t, -ott, -ett, -ött v, ve + název města


PÁD SUPERESIV – PŘÍSLOVEČNÁ PŘÍPONA MÍSTA
(-n, -on, -en, -ön = na někom, na něčem)

 

Typ Slovo končící se na / kmen Koncovka Pravidlo Nominativ singulár Superessiv singulár
Pravidelná podstatná jména -a -n -a se prodlouží = -án mama mamán
-e -n -e se prodlouží = -én csésze csészén
ostatní samohlásky -n koncovka superessivu se jen přidá kávé
kapu
kávén
kapun
-alom
-elem
-on
-en
v superessivu bude -almo-, -elme- + -n jutalom
rejtelem
jutalmon
rejtelmen
souhlásku
-ön když poslední slabika kmene obsahuje labializovanou vysokou samohlásku (ö,ő,ü,ű) a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky gyümölcs gyümölcsön
-en když poslední slabika kmene obsahuje nelabializovanou vysokou samohlásku (e,é,i,í)  a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky szék széken
-on když kmen obsahuje nízké (a,á,o,ó,u,ú)  nebo nízké i vysoké samohlásky kalap kalapon
cizí slova viz případy výše rozhodující je poslední samohláska na určení přípony, postupujeme i tady podle pravidla vokálové harmonie szoftver szoftveren
složená slova viz případy výše rozhodující je poslední slovo na určení přípony, postupujeme podle výše uvedených pravidel buszjegy /busz-jegy/ buszjegyen
Nepravidelná podstatná jména v-kmen -on
-en
-ön
jednoslabičná slova končící na dlouhou samohlásku často změní kmen na v-kmen
cső
tavon
csövön
dvojslabičný kmen s vokálovým vyřazením -on
-en
-ön
V některých slovech se samohlásky poslední slabiky vyřadí:

  • když poslední samohláska změněného kmene je labializovaná vysoká samohláska, spojovací samohláskou je -ö-
  • když poslední samohláska změněného kmene je nelabializovaná vysoká samohláska, spojovací samohláskou je e-
  • když poslední samohláska změněného kmene je nízká somohláska, spojovací samohláskou je -o-
bokor
eper
tükör
ököl
ökör
 
bokron
epren
tükrön
öklön
ökrön


OSTATNÍ PŘÍSLOVEČNÉ PŘÍPONY

 

Typ Slovo končící se na / kmen Pravidlo Nominativ singulár Příklad:
allativ singulár
(-hoz, -hez, -höz)
Všechny podstatná jména -a -a se prodlouží – použije se příslovečná přípona s nízkou samohláskou mama mamához
-e -e se prodlouží – použije se příslovečná přípona s vysokou samohláskou (nelabializovanou) csésze csészéhez
ostatní samohlásky příslovečná přípona se přidá beze změn podle pravidla vokálové harmonie kávé
kapu
kávéhoz
kapuhoz
-alom
-elem
příslovečná přípona se přidá beze změn podle pravidla vokálové harmonie jutalom
rejtelem
jutalomhoz
rejtelemhez
souhlásku
když poslední slabika kmene obsahuje labializovanou vysokou samohlásku (ö,ő,ü,ű) a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky gyümölcs gyümölcshöz
když poslední slabika kmene obsahuje nelabializovanou vysokou samohlásku (e,é,i,í)  a kmen obsahuje jen vysoké samohlásky szék székhez
když kmen obsahuje nízké (a,á,o,ó,u,ú)  nebo nízké i vysoké samohlásky kalap kalaphoz
cizí slova rozhodující je poslední samohláska na určení přípony, postupujeme i tady podle pravidla vokálové harmonie szoftver szoftverhez
složená slova rozhodující je poslední slovo na určení přípony, postupujeme podle výše uvedených pravidel buszjegy /busz-jegy/ buszjegyhez


POUŽITÍ PŘÍSLOVEČNÝCH PŘÍPON

 

PŘÍSLOVEČNÉ PŘÍPONY MÍSTA
honna? hol? hová? (odkud? kde? kam?)
-ba, -be (do – 2. pád/na – 4. pád); -ban, -ben (v, ve – 6. pád/na – 6. pád); -ból, -ből (z, ze – 2. pád)
Trojdimenziové předměty szobába – szobában – szobából (do pokoje – v pokoji – z pokoje)
Většina budov a institucí kórházba – kórházban – kórházból (do nemocnice – v nemocnici – z nemocnice)
Kontinenty, zahraniční krajiny a města, mnoho maďarských měst a obcí Európába – Európában – Európából (do Evropy – v Evropě – z Evropy)
Szlovákiába – Szlovákiában – Szlovákiából (na Slovensko – na Slovensku – ze Slovenska)
Pohoří Alpokba – Alpokban – Alpokból (do Alp – v Alpách – z Alp)
Některé doprvavní prostředky autóba – autóban – autóból (do auta – v autě – z auta)
Většina médií rádióba – rádióban – rádióból (do rádia – v rádiu – z rádia)
-ra, -re (na – 4. pád); -n, -on, -en, -ön (na – 6. pád); -ról, -ről (z, ze – 2. pád)
Plocha nebo povrch něčeho asztalra – asztalon – asztalról (na stůl – na stole – ze stolu)
Pogram a akce koncertre – koncerten – koncertről (na koncert – na koncertě – z koncertu)
Většina dopravních prostředků buszra – buszon – buszról (na autobus – v autobuse – z autobusu)
Nábřeží řeky, pobřeží moře, ostrovy Krétára – Krétán – Krétáról (na Krétu – na Krétě – z Kréty)
Maďarsko, většina maďarských měst a obcí Magyarországra – Magyarországon – Magyarországról
(do Maďarska – v Maďarsku – z Maďarska)
Světové strany, levá a pravá strana északra – északon – északról (na sever – na severe – ze severu)
Některé instituce, otevřené prostory, náměstí, vrchy egyetemre – egyetemen – egyetemről
(na univerzitu – na univerzitě – z univerzity)
Slova zahraničí a tuzemsko külföldre – külföldön – külföldről (do zahraničí – v zahraničí – ze zahraničí)
-hoz, -hez, -höz (k, ke – 3. pád); -nál, -nél (u – 2. pád / při – 6. pád); -tól, -től (od – 2. pád)
Osoby Dávidhoz – Dávidnál – Dávidtól (k Davidovi – u Davida – od Davida)
Předměty a jiné věci szoborhoz – szobornál – szobortól (k soše – u sochy – od sochy)
Firmy a organizace Siemenshez – Siemensnél – Siemenstől (k Siemensu – u Siemensu – od Siemensu)
-ig (po – 4. pád)
Po nějaký bod, objekt nebo místo addig a hídig (po ten most)
-t, -ott, -ett, -ött (v, ve + město – 6. pád)
Používa sa jenom na některá města Pécsett (v Pécsi)
PŘÍSLOVEČNÉ PŘÍPONY ČASU
mikor? (kdy?)
-kor (v, ve – 6. pád)
V kolik hodin? – v ….. Kilenckor /9:00/ (v devět)
éjfélkor (v půlnoci)
ALE: délben (v poledne) !!!!
-n, -on, -en, -ön (v, ve – 6. pád / přes – 4. pád)
Který den? Kdy?
(slova: “hét, hétvége” a jména dnů)
kedden (v úterý)
hétvégén (přes víkend)
ALE: vasárnap (v neděli) bez koncovky!!!
Kolikátého v měsíci? huszonharmadikán (dvacátého třetího)
Slova: “tél, nyár” télen (v zimě), nyáron (v létě)
-ban, -ben (v, ve – 6. pád)
V kterém…?
(měsíce, rok, svítání)
(ostatní části dne nemají prípony!!!)
évben (v roce)
januárban (v lednu)
hónapban (v měsíci)
2004-ben (v roce 2004)
hajnalban (na svítání)
-val, -vel (na – 4. pád)
jar, podzim tavasszal (na jaře), ősszel (na podzim)
-ig (do – 2. pád)
Do určitého času holnapig (do zítra), hétig (do sedmé)
-tól, -től…-ig (od-do – 2. pád)
Od určitého času do určitého času szerdától szombatig (od středy do soboty)
-ra, -re (do – 2. pád)
V konkrétní čas nebo datum május ötödikére (do pátého května nebo pátý květen)
-nta, -nte, -nként (-ně)
jak často hetente (týdně), évente (ročně), kéthetenként (jednou za dva týdny)
OSTATNÍ PŘÍSLOVEČNÉ PŘÍPONY
-nak, -nek (někomu, něčemu – 3. pád)
Někomu nebo něčemu apának (otcovi)
-val, -vel (s, se – 7. pád)
S někým nebo s něčím
!!! hláska “v” z přípony se úplně asimiluje
barát + -val = baráttal (s přítelem)
-ért (pro/za – 4. pád)
Pro někoho nebo něco
Za někoho nebo něco
pénzért (pro/za peníze)
-stul, -stül (společně s někým nebo s něčím)
Společně s někým nebo s něčím családostul (společně s celou rodinou)
-vá, -vé (v, vo – 4. pád/ někým nebo něčím – 7. pád)
Stať sa někým nebo něčím bölcs + -vé = bölccsé vált (stal se moudrým)
Proměnit se v někoho nebo v něco
!!! hláska “v” z přípony se úplně asimiluje
állat + -vá = állattá változott (proměnil se ve zvíře)
-ként (jak? /po – 6. pád)
egyenként (po jednom)

SLOVA NAHRAZUJÍCÍ PODSTATNÁ JMÉNA

Když podstatné jméno nechceme stále opakovat, můžeme ho nahradit zájmenem, číslovkou nebo přídavným jménem. V tom případě koncovku podstatného jména dostane zájmeno, číslovka nebo přídavné jméno. Přípony se připojují podle pravidla vokálové harmonie.

Například:
a kék csészéből (z modré šálky)/ a kékből (z modré)
modern szék
eket (moderní stoličky/moderneket (moderní)

 

 

SLOVOTVORNÉ PŘÍPONY PODSTATNO-JMENNÉ

Přípona

Slovní druh základního  slova

Základní slovoVytvořené slovo

Význam vytvořeného slova

-ás

-és

sloveso

 

tanul

ég

tanulás

égés

průběh činnosti

-at

-et

-mány

-mény

sloveso

 

gondol

felel

ad

enged

gondolat

felelet

adomány

engedmény

výsledek činnosti

-vány

-vény

sloveso

 

jár

szökik

járvány

szökevény

působící osoba nebo věc

sloveso

 

tanul

kér

tanuló

kérő

osoba v průběhu činnosti

-s

-ász

-ész

podstatné jménolakat

juh

kert

lakatos

juhász

kertész

povolání

 

-ság

-ség

podstatné jménokatona

hegy

katonaság

hegység

hromadné jméno

-né

podstatné jménoKovács Kovácsné

jméno manželky

-ék

podstatné jménoKovács Kovácsék

skupinové jméno

-ka

-ke

-cska

-cske

podstatné jménolány

egér

fiú

könyv

lányka

egérke

fiúcska

könyvecske

zdrobnělina